Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov

 

Úkony v evidencii obyvateľov je možné vykonať aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni OcU.