Obsah

1.Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady “) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Obec Sučany, so sídlom: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, IČO: 00 316 938 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a s inými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a iné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prevažne priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“). V niektorých prípadoch, napríklad pri výkone niektorých činností spojených s plnením povinností v oblasti evidencie obyvateľstva alebo pri zabezpečovaní priebehu volieb (zostavovanie stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov) získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje alebo z verejnej prístupných zdrojov (informačné registre verejnej správy). Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, preto poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, ktorý sa týka situácií, kedy Prevádzkovateľ získa Vaše osobné údaje priamo od Vás, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia, ktorý upravuje situácie, kedy Prevádzkovateľ získa Vaše osobné údaje od inej osoby, ako priamo od Vás alebo z verejnej prístupného zdroja.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení.  

Vzhľadom k tomu, že Prevádzkovateľ berie ochranu Vašich osobných údajov zodpovedne, poskytuje Vám v tomto dokumente, a zároveň v  Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý tvorí prílohu týchto Zásad, informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracováva, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môže Vaše osobné údaje poskytovať, či prichádza k prenosu Vašich osobných údajov mimo EÚ a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

2.Ako získate informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov konaktovať písomne na adrese Obec Sučany, so sídlom: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany alebo e-mailom na e-mailovej adrese dpo@sucany.sk.

3. Informácie k spracovateľským operáciám

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je spolu s týmto dokumentom zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa http://www.sucany.sk/ochrana/osobnych/udajov.

V Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete špecifikované účely spracúvania Vašich osobných údajov, ku ktorým prichádza v rámci výkonu pôsobností Prevádzkovateľa.

Okrem účelov spracúvania špecifikovaných v Zázname o spracovateľských činnostiach spracúva Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje aj v prípade volieb, ktoré sa konajú v obci Sučany (voľby do orgánov obecnej samosprávy, voľby do orgánov vyššieho územného celku, voľby Prezidenta SR, voľby do Národnej rady SR a voľby do Európskeho parlamentu). Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pri voľbách nájdete tu.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov na webovej stránke Prevádzkovateľa a možnosti uplatniť si svoje práva ako dotknutá osoba nájdete aj na sk/gdpr/statement/

Kedy je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ?

Plnenie zmluvných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame pri plnení zmluvy, ak sme s Vami v postavení dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, a to v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností.

Plnenie zákonných povinností – Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z  predpisov o účtovníctve, z predpisov upravujúcich evidenciu obyvateľov, poskytovanie sociálnych služieb a mnohé ďalšie.

Plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi – V niektorých vymedzených prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme., napr. pri motirovaní verejných priestranstiev kamerovým systémom za účelom ochrany verejného poriadku. 

Oprávnený záujem - Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. Oprávnený záujem aplikujeme napr. pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií z verejných podujatí organizovaných v obci. 

Súhlas - v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vopred vyžiadame. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. K spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe súhlasu prichádza napr. pri organizovaní súťaží pre verejnosť.  

Osobné údaje spracúvame vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky konkrétne účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Ak by nedošlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi, nebolo by v niektorých prípadoch možné splniť povinnosti uložené Prevádzkovateľovi osobitnými právnymi predpismi alebo s Vami, v postavení Dotknutej osoby, uzatvoriť zmluvu či spracúvať Vaše osobné údaje pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme.

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov a dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem, len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania.

To znamená, že od vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ v niektorých zákonom vyžadovaných prípadoch spracováva okrem Vašich osobných aj osobné údaje vašich rodinných príslušníkov (napr. Vašich manželov / manželiek, iných blízkych osôb).

Osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov ako aj kategórie dotknutých osôb sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom plnenie úlohy vo verejnom záujme, súhlas alebo oprávnený záujem, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa a v Zázname o spracovateľských činnostiach a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

Registratúrny plán Prevádzkovateľa nájdete tu.

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov, ktorá je stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa alebo v Zázname o spracovateľských činnostiach.

6. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

 

 

Vaše právo

 

 

Popis

 

Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo NAMIETAŤ

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo ODVOLAŤ SÚHLAS

 

Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

7. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad si môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@sucany.sk alebo
  • telefonicky, na tel. č. 043 / 424 10 10

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ posyktne bezplatne. V prípade opakovanej, neodôvodnenej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

8. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním ani žiadnou inou formou automatizovaného individuálneho  rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

9.Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V prípade, ak kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo v prípade zverejňovania fotografií a audiovizuálnych záznamov z verejných podujatí organizovaných Prevádzkovateľom alebo ktoré sa konajú na územní obce Sučany na sociálnej sieti, prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc.

Prenos Vašich osobných údajov je vo vyššie špecifikovaných prípadoch zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Facebook, Inc. v programe EU-US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

10. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté rôznym príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov, rôznym ministerstvám Slovenskej republiky, príslušným okresným úradom a pod., ktoré sú na základe príslušných právnych predpisov oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom. 

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú: spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a spoločnosť poskytujúca elektronické služby v oblasti správy miestnych daní a poplatkov.

Ďalší príjemcovia

Okrem Vyššie spomenutých príjemcov Vašich osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v určitých prípadoch aj spoločnosti Facebook, Inc., ktorá je prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook.  

11. Platnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 01.01.2020.

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.