Obsah

  HLÁSENIA MIESTNEHO ROZHLASU

AKTUALITY

24.01.2022

Oznam - kontrola smetných nádob 1

Oznam - kontrola smetných nádob

Vážení občania, oznamujeme Vám že v stredu (26.1.) bude prebiehať zisťovanie smetných nádob na zmesový komunálny odpad (na tých uliciach, na ktorých je vývoz podľa harmonogramu) u občanov, ktorí nám neoznámili počet a objem smetných nádob.

Detail

24.01.2022

Oznam o úprave úradných hodín dňa 26.1.2022

Oznamujeme občanom, že dňa 26.01.2022 (t.j. streda) bude obecný úrad otvorený od 13,00 hod. z organizačných dôvodov. Činnosť podateľne bude zabezpečená v čase bežných úradných hodín. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

21.01.2022

Oznámenie o využití Posádkového cvičiska Turany

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania dáva na vedomie využitie priestorov Posádkového cvičiska Sučany - Turany na mesiac Február 2022. Žiadame občanov ako aj odberateľov drevnej hmoty, aby sa v uvedených dňoch nepohybovali v priestore Bariérovej strelnice Turany.

Detail

19.01.2022

Oznam - zberný dvor 1

Oznam - zberný dvor

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že v súvislosti so zavedením množstvového zberu v našej obci už zberný dvor nepreberá zmesový komunálny odpad od občanov s trvalým pobytom v Sučanoch, okrem výnimiek uvedených vo Všeobecne záväznom nariadení číslo 11/2021 obce Sučany.

Detail

18.01.2022

Komunýlny odpad -  zníženie a odpustenie poplatku za KO na rok 2022 1

Komunálny odpad - zníženie a odpustenie poplatku za KO na rok 2022

Vážení občania, v zmysle VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení si do 28.2.2022 (v prípade podľa bodu 1.c do 31.1.2022) môžete podať žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad pre rok 2022

Detail

18.01.2022

Daň z nehnuteľnosti 1

Daň z nehnuteľnosti

Vážení občania, pripomíname Vám termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností do 31.1.2022.

Detail

17.01.2022

Oznámenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 1

Oznámenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Obec Sučany, v zmysle § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení ďalších predpisov, vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia, na podanie oznámenia o spotrebe palív za minulý rok, do 15. februára.

Detail

14.01.2022

Prerušenie dodávky elektrickej energie

O z n á m e n i e

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie v obci Sučany dňa 10.02.2022

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií