Obsah

Cenník prenájmu priestorov a majetku

v Robotníckom kultúrnom dome

 

Sála RKD a príslušenstvo

Komerčné účely (zábava, ples, zhromaždenie politických strán, reklamné podujatia ...):

Cena / akcia

Obdobie letné   ( 01.04. - 31.10. )

Jednodňová akcia s prípravou aj odovzdaním v ten istý deň

200,- Eur

Obdobie letné (01. 04.  – 31. 10.)

Akcia s jednodňovou prípravou/odovzdaním

300,- EUR

Obdobie zimné ( 01.11. - 31.03. )

Jednodňová akcia s prípravou aj odovzdaním v ten istý deň

300,-EUR

Obdobie zimné ( 01.11. - 31.03.)

Akcia s jednodňovou prípravou/odovzdaním

400,- EUR

Predajné akcie - obdobie letné (01. 04.  – 31. 10.)

120,- EUR

Predajné akcie - obdobie zimné ( 01.11. - 31.03.)

180,- EUR

Súkromné účely pre občanov obce s trvalým pobytom:

 

- svadba, rodinná oslava a pod. obdobie letné (01. 04.  – 31. 10.)

150,- EUR

- svadba, rodinná oslava a pod. obdobie zimné (01. 11.  – 31. 03.)

200,- EUR

- kar obdobie letné (01. 04.  – 31. 10.)

30,- EUR

  •  kar obdobie zimné (01. 11.  – 31. 03.)

50,- EUR

 

Zasadačka malá RKD                           

Komerčné účely ( školenie, schôdza, prednáška ... )

    15,- €/h

Komerčné účely pre občanov obce ( školenie, prednášky, kurzy ...)

    10,- €/h

Súkromné účely pre občanov obce ( rodinná oslava ... )

    50,- EUR/akcia

 

Inventár

Prenájom obrusov

    1,00 € /ks

Zapožičanie inventáru ( poháre, šálky, lyžičky )

    20,00 €

Úhrada za rozbitý, chýbajúci inventár

    1,50 €/ks

Poplatok za použitie umývačky riadu

    15,00 €

Poplatok za poškodenie obrusov

    15,- EUR/ks

 

Miestnosti sa prenajímajú minimálne na dve hodiny. 

Podmienky prenájmu miestností a majetku RKD Sučany:

- nájomca nemôže mať záväzky voči obci ( napr. daň z nehnuteľnosti  a poplatok za KO )

- pri rezervovaní priestorov a majetku v RKD sa platí rezervačný poplatok (veľká sála – 50,- EUR, zasadačka malá – 20,- EUR). V prípade stornovania rezervácie viac ako 7 dní pred termínom akcie, resp. uskutočnenia akcie - rezervačný poplatok sa vracia. V prípade zrušenia rezervácie menej ako 7 dní pred termínom akcie – rezervačný poplatok sa nevracia.

- na prenájom priestorov a majetku RKD nie je právny nárok

- nájomca si preberá kľúče od priestorov max. 1 deň pred plánovanou akciou, kľúče odovzdáva nasledujúci deň po akcii, resp. prvý pracovný deň po dni pracovného voľna.

 - nájom sa uhrádza prvý pracovný deň po akcii do pokladne Obecného úradu, podkladom pre vyúčtovanie je podpísaný Preberací protokol

- sankcie za poškodenie majetku alebo porušovanie verejného poriadku : 200,00 €

  a následný zákaz ďalšieho prenájmu

- pri použití zariadenie (el. sporáka ) a príprave jedál zvlášť platba za energiu v prípade existencie podružného meradla

- pri kompletnom cateringu sú energie v cene nájmu

kaucia na prenájom veľkej sály RKD - 200,00 € (oslava, ples a pod.)

- kaucia za prenájom malej zasadačky RKD – 50,- €

- akcie, pri ktorých sa nevyberá nájomné, sú: školenia OcÚ, akcie Obecného zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, porady OcÚ ako celku ako aj jednotlivých organizačných útvarov Obce Sučany, akcie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti obce, oficiálne zahraničné delegácie z družobných alebo partnerských miest na pozvanie starostu obce a pod.,

- akcie poriadané spoločenskými organizáciami a športovými klubmi so sídlom v obci, pri ktorých nie je vyberané vstupné (napr. výročné schôdze, nácviky podujatí poriadaných spoločenskými organizáciami, valné zhromaždenia a pod.) sú spoplatnené poplatkom: 50,- EUR  za veľkú sálu, 25,- EUR za zasadačku.

- akcie poriadané spoločenskými organizáciami a športovými klubmi so sídlom v obci, pri ktorých je vyberané vstupné sú spoplatnené poplatkom ako pre akcie  - súkromné            účely pre občanov obce s trvalým pobytom (150,- EUR – obdobie letné, 200,-EUR obdobie zimné)*                         

Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch nájomné pred začatím znížiť alebo rozhodnúť o prenájme a zapožičaní majetku obce  - bezodplatné užívanie na základe odôvodnenej žiadosti.

Užívateľ zodpovedá za škody vzniknuté na majetku obce v zmysle osobitných právnych predpisov.

Kontakt:

t.č. 043/42 410 16,  kultura@sucany.sk                                                                                         

 

V Sučanoch, 12.12.2023       

                                                                                              Martin Rybár, starosta obce

 

cenník rkd Typ: DOCX dokument, Velkosť: 19.66 kB