Obsah

Cenník prenájmu priestorov a majetku v Robotníckom kultúrnom dome

 

Sála RKD a príslušenstvo

Komerčné účely (zábava, ples, zhromaždenie politických strán, reklamné podujatia ...) a súkromné účely pre občanov bez trvalého pobytu v Sučanoch (svadba, rodinná oslava, kar a pod.):

 

Obdobie letné   ( 01.04. - 31.10. )

   20,- €/h

Obdobie zimné ( 01.11. - 31.03. )

   30,- €/h

Predajné akcie do 8 hod.

   120,- €

Predajné akcie nad 8 hod.

   180,- €

Sála na súkromné účely pre občanov obce s trvalým pobytom:

 

- svadba, rodinná oslava a pod.

   15,- €/h

- kar

   30,- €

 

Zasadačka malá RKD

Komerčné účely ( školenie, schôdza, prednáška ... )

    15,- €/h

Komerčné účely pre občanov obce ( školenie, prednášky, kurzy ...)

    10,- €/h

Súkromné účely pre občanov obce ( rodinná oslava ... )

      5,- € /h

 

Inventár

Prenájom obrusov

    1,00 € /ks

Zapožičanie inventáru ( poháre, šálky, lyžičky )

    20,00 €

Úhrada za rozbitý, chýbajúci inventár

    1,50 €/ks

Poplatok za použitie umývačky riadu

    15,00 €

Poplatok za poškodenie obrusov

   15,- € /ks

 

Miestnosti sa prenajímajú minimálne na dve hodiny. Pri prenájme nad 5 hodín je pre občanov Sučian možnosť zľavy do výšky 25% v prípade výnimočných príležitostí (svadba,50, 60,70,80.. rokov).

Podmienky prenájmu miestností a majetku RKD Sučany:

- nájomca nemôže mať záväzky voči obci (napr. daň z nehnuteľnosti  a poplatok za KO)

- poplatok sa uhrádza aj za použitie miestnosti a majetku RKD časti predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa akcie (trojhodinový nájom)

- na prenájom priestorov a majetku RKD nie je právny nárok

- nájomca si preberá kľúče od priestorov max. 1 deň pred plánovanou akciou, kľúče odovzdáva nasledujúci deň po akcii, resp. prvý pracovný deň po dni pracovného voľna.

 - nájom sa uhrádza prvý pracovný deň po akcii do pokladne Obecného úradu, podkladom pre vyúčtovanie je podpísaný Preberací protokol

- sankcie za poškodenie majetku alebo porušovanie verejného poriadku : 200,00 €

  a následný zákaz ďalšieho prenájmu

- pri použití zariadenie (el. sporáka ) a príprave jedál zvlášť platba za energiu v prípade existencie podružného meradla

- pri kompletnom cateringu sú energie v cene nájmu

kaucia na prenájom veľkej sály RKD - 200,00 € (oslava, ples a pod.)

- kaucia za prenájom malej zasadačky RKD – 50,- €

- akcie, pri ktorých sa nevyberá nájomné, sú: školenia OcÚ, akcie Obecného zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, porady OcÚ ako celku ako aj jednotlivých organizačných útvarov Obce Sučany, akcie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti obce, oficiálne zahraničné delegácie z družobných alebo partnerských miest na pozvanie starostu obce a pod.

- poplatok za zrušenie prenájmu :

  • viac ako 7 dní pred termínom nájmu bezodplatne,

  • menej ako 7 dní - za  zasadačku 20,00 €, za veľkú sálu 50,00 €

Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch nájomné pred začatím znížiť alebo rozhodnúť o prenájme a zapožičaní majetku obce  - bezodplatné užívanie na základe odôvodnenej žiadosti.

Užívateľ zodpovedá za škody vzniknuté na majetku obce v zmysle osobitných právnych predpisov.

Kontakt: t.č. 42 410 16,  kultura@sucany.sk

                                                                                                   

V Sučanoch, 6.3.2023       

Martin Rybár, starosta obce