Obsah

Starosta obce

Je štatutárnym zástupcom obce, jeho najvyšším výkonným a správnym orgánom. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo zásadami hospodárenia s majetkom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

MARTIN RYBÁR

043/4241011