Obsah

Poskytovanie sociálnych dávok obcou
 

Obec Sučany môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi jednorazovú dávku a mimoriadnu dávku fyzickým osobám, ktoré sa ocitli nepriaznivej životnej situácií.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku obec poskytuje spravidla na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  alebo mimoriadnej dávky /tlačivo/

  • Právoplatné rozhodnutie o hmotnej núdzi žiadateľa z ÚPSVaR

  • Doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúcich šesť kalendárnych mesiacov

  • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

  • Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je neza-mestnaný a nie dobrovoľne nezamestnaný

  • Vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi

 

Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

Kontakt:
Ing. Marta Bobčeková
tel.: 043/4241020
e-mail: socialne@sucany.sk