Obsah

Zoznam daňových dlžníkov ku dňu 31.12.2020 Stiahnuté: 160x | 25.04.2022

Zoznam daňových dlžníkov ku dňu 31.12.2021 Stiahnuté: 125x | 25.04.2022

Stránka

  • 1

Obec Sučany v zmysle § 52 z.č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a dani za psa presiahla u fyzickej osoby 160,-€ a u právnickej osoby 1600,-€.