Obsah

Cintorín

 

Správa pohrebiska

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska č. 1/2011 (ďalej len VZN 1/2011)

Cenník služieb a nájomného za hrobové miesto


Evidenciu zmlúv o prenájme hrobových miest nájdete v sekcii: zverejňovanie - hrobové miesta


Výstavba a rekonštrukcia hrobových miest
​Touto cestou upozorňujeme na povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobových miest ( výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i.).
Ohlásenie je potrebné vykonať písomne vzor

povolenie_kamenarske_prace_vstup_na_pohrebisko.pdf (372.69 kB)

povolenie_vykopanie_hrobu_vjazd_pohrebnej_sluzby (3).pdf (201.52 kB)

​​​​​​​Povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko (359.29 kB) 

a úpravy je možné vykonať až po doručení písomného oznámenia k tomuto ohláseniu..
Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.
Stavebné úpravy sa môžu vykonať len podľa rozsahu určenom podľa VZN 1/2011.

O výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje referát životného proestredia obce Sučany v zmysle platných predpisov.


Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Sučany, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Sučanoch.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 1/2011 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Sučany je povinnosťou mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve zrušené.

Obecný úrad v spolupráci s portálom www.pohrebiskasr.sk sprístupnil na ich internetovej stránke elektronickú službu virtuálneho cintorína obce.
Prostredníctvom tejto služby môžete vyhľadávať zosnulých, hrobové miesta, vykonať kontrolu platieb a taktiež je k dispozícii aj mapa cintorína.
 

 

Vybavuje

Referát daní a poplatkov
Barbora Kostolánská

tel.: 043/42 410 18
e-mail: dane@sucany.sk