Obsah

Cintorín

 

Správa pohrebiska

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska č. 1/2011 (ďalej len VZN 1/2011)

 


Evidenciu zmlúv o prenájme hrobových miest nájdete v sekcii: zverejňovanie - hrobové miesta

 

Výpoveď nájomných zmlúv neznámych nájomcov hrobových miest

Vážení nájomcovia hrobových miest,

podľa §22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len zákon) Vám oznamujeme, že u hrobových miest, ktoré uvedené v zozname v prílohe tohto oznamu a ktorý je zároveň vyvesený na informačnej tabuli na cintoríne, plynie 3 ročná výpovedná lehota „trojročné uloženie" počas ktorej sa môže nájomca prihlásiť.

Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Výpovedná lehota plynie od 20.7.2021.

neznámi najomcovia.pdf (193.97 kB)

mapa cintorín.pdf (4.8 MB)

výpoveď neznámi nájomcovia.pdf (169.6 kB)

 


Výstavba a rekonštrukcia hrobových miest
​Touto cestou upozorňujeme na povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobových miest ( výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i.).
Ohlásenie je potrebné vykonať písomne vzor

povolenie_kamenarske_prace_vstup_na_pohrebisko.pdf (372.69 kB)

povolenie_vykopanie_hrobu_vjazd_pohrebnej_sluzby (3).pdf (201.52 kB)

Povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko (359.29 kB) 

a úpravy je možné vykonať až po doručení písomného oznámenia k tomuto ohláseniu..
Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.
Stavebné úpravy sa môžu vykonať len podľa rozsahu určenom podľa VZN 1/2011.

O výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje referát životného proestredia obce Sučany v zmysle platných predpisov.


Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Sučany, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Sučanoch.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 1/2011 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Sučany je povinnosťou mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve zrušené.

Obecný úrad v spolupráci s portálom www.pohrebiskasr.sk sprístupnil na ich internetovej stránke elektronickú službu virtuálneho cintorína obce.
Prostredníctvom tejto služby môžete vyhľadávať zosnulých, hrobové miesta, vykonať kontrolu platieb a taktiež je k dispozícii aj mapa cintorína.
 

 

Vybavuje

Referát daní a poplatkov
Barbora Obžutová

tel.: 043/42 410 18
e-mail: dane@sucany.sk