Obsah

Komunitné centrum Sučany

 

V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.

 

Poslanie a ciele Komunitného centra Sučany

 

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, a ných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Pod sociálnym začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie takých príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu úplne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti.

 

Ciele Komunitného centra Sučany

 

 • zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a vylúčených spločenstiev.
 • aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a podpora sociálnej mobility jednotlivcov a rodín
 • prevencia sociálno-patologických javov.
 • sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií.
 • podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti subjektov, ktoré zasahujú do situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti).
 • podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity obce.
 • podpora efektívneho riešenia konfliktov, sporov a napätí v celej obci ako aj v subskupine obyvateľov vylúčenej rómskej lokality a medzi jednotlivými subskupinami navzájom.
 • podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času.
 • podpora vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole.
 • podpora vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie dospelých realizáciou vzdelávacích a tréningových programov zameraných na jednotlivcov a skupiny.
 • podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, realizácia zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov, iniciovanie a realizácia voľnočasových aktivít mládeže v oblasti zdravého životného štýlu, pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a posilnenie zodpovednosti jednotlivých jej členov za svoje zdravie. Vzdelávanie a osveta v oblasti plánovaného rodičovstva ochrany sexuálneho reprodukčného zdravia.
 • podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti bývania, pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k bývaniu a posilnenie zodpovednosti  jednotlivých členov za svoje bývanie.
 • podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k finančným prostriedkom umožňujúcim zvyšovanie vzdelania, skvalitňovania bývania a získania práce. Zvyšovanie finančnej gramotnosti a miery finančnej inklúzie.
 • podpora zamestnateľnosti. Poskytovanie služieb podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane poradenstva v oblasti zamestnanosti.
 • podpora práce s rodinami, ktorých člen domácnosti je vo výkone trestu odňatia slobody, alebo vo výkone väzby. Postpenitenciárna práca s členom domácnosti po návrate z výkonu trestu.
 • predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách.
 • podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja, budovania vnútornej motivácie.

                                        

Cieľové skupiny podľa veku

 

 • deti vo veku 0-6 rokov
 • deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky 7-16 rokov
 • mládež a mladí dospelí 16-25 rokov
 • dospelí a rodiny
 • seniori 62+ rokov

Odborné činnosti, iné činnosti a aktivity Komunitného centra Sučany

 

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívne aktivity
 • záujmová činnosť
 • iné činnosti a aktivity KC na podporu zamestnanosti
 • postpenitenciárna starostlivosť

 

Krízový plán COVID 2021 (744.88 kB)

Prevádzkový poriadok KC Sučany (713.62 kB)

Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sučany (1.38 MB)