Obsah

Ohlásenie stavebných úprav

 

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo na stiahnutie)

  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe

  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi

  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca

  • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

  • Jednoduchý technický opis úprav

  • Pri úpravách pamiatky stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba