Obsah

Spoločenské organizácie

 

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

 


 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU V SUČANOCH.

jednota dochodcov slovenska


Sídlo: SNP č. 31, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Šteuček, predseda organizácie

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských dôchodcov. „Zakladajúca členská schôdza“ sa uskutočnila 12. januára 2001, s počtom 82 zakladajúcich členov. Z  iniciatívy členov ZO JDS sa začalo s obnovou kultúrnych a historicky tradičných podujatí, ako : „Pochovávanie Basy“ od roku 2004, „Sprievody maškár“ od roku 2013, „Akadémia k MDŽ“ v spolupráci s Obecným úradom, „Oslavy  Dňa učiteľov“ - morálne ocenenie práce učiteľov,

Deň Červených makov“ - pripomenutie konca I. svetovej vojny.

Seniorská (pred)silvestrovskoá zábava“, ktorou seniori uzatvárajú kalendárny rok. Členovia ZO JDS sa aktívne zúčastňujú na všetkých verejných podujatiach, ktoré organizuje obecný úrad: Oslavy SNP a Oslobodenie obce, Stavanie mája, Dni Milana Hodžu, Výročia Ď. Langsfelda, narodenie v Sučanoch, poprava v Kremnici a Výročia ďalších významných sučianskych rodákov, Lazišťan, Kožuch, Petrák...

Z podujatí najmä SENIORPARÁDA (prehliadka súborov seniorov Turca). Pre členov výbor organizuje návštevy TATRALANDIE v Lipt. Mikuláši, termálu v Lúčkach či Podhájskej, Aquaparku v Poprade...

Poznávacie zájazdy, výbor ZO JDS organizuje, už od samotného založenia, hodno spomenúť podujatia:

Poľnohospodárska výstava AGROKOMPLEX v Nitre, Červený Kláštor a Dunajec – plavba plťou, Dni Stupavského zelé (kapusta),

Slávnosť Madunickej cibule, Pivofest v Prahe, Bradlo – pamätník M. R. Štefánika, Stretnutie seniorov na hranici SR, PR, ČR v Skalitom, Turzovke, Východná, Baťov kanál,, Kremnica výročie popravy Sučianskeho rodáka Ď. Langsfelda, Trenč. Teplice – festival MS , Maďarsko PILIŠ, Višegrád, Vodné diela, Čierny Váh a Gabčíkovo,

Waltické vinobranie, Rímsky tábor GERULATA, galéria moderného umenia DANUBIANA.

Uskutočňujú sa aj tzv. „Malé záhradné slávnosti“ ako „Deň otcov“, „Vatra nezávislosti“, „Gril párty - opekačka“.

 Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sučany
Sídlo: Štúrova 23, 038 52 Sučany
Zastúpený: Miloš Skokňa, predseda organizácie


Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sučany
Sídlo: 1.Mája 646/25, 038 52 Sučany
Zastúpený: PaeDr. Alena Bellová, predseda organizácie
 

Občianske združenie Sučianka 


Sídlo: SNP č. 53, 038 52 Sučany
Zastúpený: Martin Matula, vedúci súboru

     História vzniku speváckej skupiny je úzko spojená so založením Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v obci Sučany /ďalej len ZO JDS/. Na prelome rokov 2000-2001 vznikla kultúrna skupina, ktorú tvorili jej zakladatelia Rudolf Kohút, Ľudovít Staňo, Milan Klein, Terézia Brachňáková, Jana Húšťavová, Žofia Kolenčíková a Juraj Košarišťan. Úlohou kultúrnej skupiny nebolo iba spestrovať zasadnutia seniorov združených v ZO JDS, ale vystupovať aj na rôznych podujatiach organizovaných nielen v ZO JDS, ale i obcou a inými spoločenskými organizáciami v obci. Pod vedením Terky Brachňákovej sa skupina rozrastala do veľkosti malého zboru a pomenovali svoj kolektív názvom Sučianka. V roku 2009 obohatil súbor skúsený muzikant / ved. hud. skup. Orientál / Martin Matula / Tino / hrou na akordeón. V roku 2011- Sučianka nahrala svoje I. CD – s 24 piesňami / okolitý folklór / a dňa 30.12.2011 tento nosič bol pokrstený známou speváčkou z nášho regiónu Martou Križanovou.

     Postupne sa Sučianka stala neoddeliteľnou súčasťou všetkých kultúrnych či spoločenských podujatí v obci. Svoje úspechy šírila v rámci regiónu Turiec, ale i za hranicami Žilinského samosprávneho kraja, vďaka partnerstvu našej obce s moravským mestom Fulnek. Cezhraničná spolupráca a tradičné stretnutia Slovákov, Čechov a Poliakov v mieste trojmedzia pri obci Čierne na Kysuciach umožnil Sučianke prednes svojho spevu aj na takejto medzinárodnej úrovni.

     Proces vývoja kolektívu spôsobil nevyhnutný, ale pozitívny posun, formálne i právne sa oddelila od ZO JDS. Dňa 19.9.2012 bolo občianske združenie Sučianka zaregistrované na MV SR. Prijatím stanov a neskôr vnútorného poriadku je súbor organizačne vedený RADOU ZDRUŽENIA, ktorá ma troch členov. Predsedom súboru sa stal JUDr. Viliam Kúdelka a v roku 2014 túto funkciu vrátane umeleckého vedúceho prevzal Martin Matula. 15. februára 2014 súbor obdržal prestížne ocenenie starostu obce JUDr. Jozefa Petráša „SUČIANSKU  FAZUĽKU“. Je to prejav reprezentácie obce na rôznych kultúrnych podujatiach miestnej, okresnej, krajskej, ale aj celoštátnej úrovni.

     Repertoár bol obohatený o nové skladby a tak za podpory dotácie obce Sučany sme koncom roku 2014 nahrali 25 skladieb firmou  STRAD s.r.o. Toto II.CD pod názvom „NA  SUČIANSKOM  MOSTE“, v ktorom sú aj piesne, ktoré zozbieral J.M. Hodža a P. Bazovský v roku 1880. Krst CD vykonal dňa 26.6.2015 na Senior paráde v Sučanoch starosta obce, Ing. Vladimír Pĺžik, ktorému patrí vďaka aj za vydanie zborníka Sučianske spevy.

     Na pravidelných stretnutiach a skúškach kolektív usiluje o ďalšie skvalitnenie súboru. Modernizácia prejavu v širšej harmonizácii a aranžovaní moderných, resp. folklórnych skladieb si vyžaduje zvláštny prístup každého člena. Obsadenie súboru sa menilo z rôznych dôvodov.

     V  r o k u  2 0 1 7  j e  s ú b o r  s t a b i l i z o v a n ý  s  1 8  č l e n m i  n a s l e d o v n e :

Martin Matula – predseda a umelecký vedúci – akordeón- spev

Ľubica Pakanová – organizačná vedúca – alt

Dominik Benca – hospodár – tenor

JUDr. Viliam Kúdelka - kontrolór – tenor

Ján Šteuček – manažér – hovorca – tenor – bas

Jozef Petričko – tenor, Jana Húšťavová – alt, Ing. Ivan Bulej – husle – alt, Jolana Majerová – soprán, Margita Korgová – soprán, Miloš Skokňa – tenor, Vladena Kúdelková – soprán, Veronika Gejdošová – soprán, Jožka Uličná – alt, Peter Jendrišák – akordeón – tenor – bas, Elena Pavlovičová – soprán, Peter Matula – tenor, Ing. Pavol Mlynček – tenor.

     Pre potreby nácviku repertoáru má súbor prepožičané priestory v Klube dôchodcov. K reprezentácii hudobno – speváckeho súboru je potrebný jeho výzor a kvalita. Tak začiatkom roka 2017 bol zakúpený nový akordeón Parot 72bas a ušitie nových krojov - „Turčianskeho vzoru“ pre dámsku časť súboru.

     Hudobno – spevácky súbor Sučianka v prvom rade vystupuje pri oslavách organizovaných obcou: výročia oslobodenia, oslavy M. Hodžu, SNP, Ď. Langsfelda, Červené maky, družba s mestom Fulnek a pod. Ďalej sa zúčastňuje matičných slávností, folklórnych festivalov, osláv v domovoch dôchodcov, stretnutí JDS a súborov na Slovensku, ba aj v zahraničí. Krásne sú spoločné akcie súborov, ako „Posolstvo piesni Slovensku a svetu“ na Sklabinskom hrade, aj „Stretnutia seniorov na hranici“, naposledy konané vo Východnej – 24 súborov.

 Sučianka, napriek tomu, že je stabilizovaná, potrebuje nových – mladších členov, spevákov, resp. hudobníkov.


Miestny odbor Živena Sučany
Sídlo: Stromová č. 778/1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Eva Bencová, predsedníčka


Miestny odbor Matice slovenskej
Sídlo: Hodžova 1056/10, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Šteuček, predseda