Obsah

Výrub dreviny

 

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Obec Sučany

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2)
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo na stiahnutie)
 • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
 • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatkuVybavuje
Obecný úrad Sučany – referát ŽP


Kontakt:
Ing. Miroslava Korčeková
Tel.: 043/42 410 26
e-mail: korcekova@sucany.sk
Lehota na vybavenie:
v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní


Poplatok
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov:
Fyzické osoby 10 €
Právnické osoby 100 €


Súvisiace predpisy

 • Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy