Obsah

VÝSLEDKY VOLIEB :
Výsledky Volieb do Európskeho parlamentu 2024 vo forme zápisníc za každý volebný okrskok :
Zápisnica_OVK č.1 

Zápisnica OVK č.2 

Zápisnica OVK č.3 

Zápisnica OVK č.4 

 

                                       Účasť voličov podľa okrskov :
  okrsok č.1   RKD okrsok č.2  ZŠ okrsok č.3  Gymnázium okrsok č.4   Psychiatria spolu :
počet osôb zapísaných v zozname 1145 1015 1100 678 3938
počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 313 338 465 282 1398
účasť voličov v % podľa okrskov 27,33% 33,30% 42,27% 41,59%  
% účasť voličov v Sučanoch         35,50%

 

Poradie strán podľa získaných hlasov :                                                            
    OVK1 OVK2 OVK3 OVK4 spolu  v %
18 SMER - sociálna demokracia 108 111 136 85 440 32,3
21 Progresívne Slovensko 48 65 118 85 316 23,2
11 REPUBLIKA 63 58 69 43 233 17,1
19 Kresťanskodemokratické hnutie 18 27 34 9 88 6,46
23 HLAS - sociálna demokracia 19 30 25 12 86 6,31
3 Demokrati 10 6 29 8 53 3,89
20 Sloboda a Solidarita 6 5 21 13 45 3,3
10 Slovenská národná strana 12 5 13 6 36 2,64
22 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ 8 5 5 1 19 1,39
15 ZDRAVÝ ROZUM 6 7 4 1 18 1,32
14 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 3 5 2 6 16 1,17
13 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 2 1 1   4 0,29
17 Kresťanská únia     2 1 3 0,22
1 Slovenský PATRIOT       1 1 0,07
9 Socialisti.sk 1       1 0,07
12 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku   1     1 0,07
16 Komunistická strana Slovenska     1   1 0,07
24 Volt Slovensko     1   1 0,07
2 MySlovensko         0  
4 Magyar Szövetség - Maďarská aliancia         0  
5 SDKÚ-DS-Slovenská demoktaická a kresťanská únia-Demoktatická strana         0  
6 Spájame Občanov Slovenska - SOSK         0  
7 Pirátska strana - Slovensko         0  
8 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA         0  
  sumár hlasov 304 326 461 271 1362  

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E
 o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie  žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

    Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie  žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Európskeho parlamentu


Adresa je:    matrika@sucany.sk

 

Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať od 24.4.2023.

 

 

O Z N Á M E N I E
o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu.

 

    Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

    e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do štyroch okrskových komisií obce Sučany pre voľby do Európskeho parlamentu 

    mzdy@sucany.sk

 

Telefonický kontakt : Dagmar Rendková : 0902 911 838.

 

 

 

 
OZNÁMENIE O VYTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV

  V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím  č. 12/2024 Z. z. vyhlásil   voľby do Európskeho parlamentu,  ktoré sa  budú konať v 

 sobotu 8. júna 2024
v čase od 07.00 h do 22.00 h

 

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určuje starosta obce Sučany štyri volebné okrsky a volebné miestnosti :

 

ROZDELENIE ULÍC DO VOLEBNÝCH OKRSKOV

 

Okrsok č. 1 je miestnosť v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch, Nám.SNP 26  :

Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Fučíkova, Čsl. armády, Dukelských hrdinov a Kpt. Nálepku, obec Sučany

 

Okrsok č. 2 je miestnosť Základnej školy SNP v Sučanoch, Partizánska 13  :

Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará Teheleň, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova, Tehelná, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE -Diakonické centrum Sučany

 

Okrsok č. 3 je miestnosť v Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch, J.A.Komenského 10 :

1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru, Jilemnického, Pionierska, J. A. Komenského, Malý diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa,  Družstevná, Pod Bukovinou

 

Okrsok č. 4 je miestnosť v  Psychiatrickej liečebni  v Sučanoch, Hradiská 23  :

Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská, Brezová a Hubová, Smreková, Pod strelnicou, Pod Stratencom, Pri spádoch, Borovicová, Jedľová, Brestová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.

V Sučanoch 29.02.2024

 

                                                                                         Martin Rybár v.r.

 starosta                            

 

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

•  občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

•  občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

•  výkon trestu odňatia slobody,

•  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

•  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká. Vzor žiadosti a vyhlásenia je uvedený nižšie.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

 

V

Hlasovací preukaz

 

    Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024),

elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

 

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí    :         

matrika@sucany.sk

 

Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • štátnu príslušnosť,

 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

 

 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • štátnu príslušnosť,

 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazom občana Európskej únie a súčasne s týmto dokladom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

VI

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

•  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

•  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo

•  na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisi

Information for the voter

 

Všetky informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024
sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk/?volby-ep

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb