Obsah

5. zastávka: Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Najstaršou architektonickou pamiatkou na území Sučian je katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Pôvodne ranogotický kostol veľkorysých rozmerov bol postavený v poslednej štvrtine 13. storočia. Podľa cirkevných prameňov sa však jeho vznik datuje už do roku 1115. Na základe pôvodného architektonického riešenia sa predpokladá, že bol súčasťou kláštorného komplexu. Okolo kostola sa nachádzal cintorín, ktorý bol od roku 1803 premiestnený. Počas búrlivého 17. storočia kostol striedavo vlastnili katolíci a evanjelici. Od roku 1671 definitívne patrí katolíckej cirkvi. Za svojho dlhého trvania kostol svoju podobu menil.  Pri rozsiahlej barokovej prestavbe v roku 1725 boli vysoké gotické okná na južnej a východnej strane zamurované.  Rok po veľkom požiari v roku 1763 pričinením patróna Jána Ňáriho kostol opäť zreštaurovali, opatrili priestranným chórom, lavicami a tzv. Božím hrobom. Vchod do kostola bol z južnej aj severnej strany lode.  Dnešnú podobu dostal kostol v roku 1890 a poslednú novú fasádu v roku 2001, kedy bola  odkrytá   aj časť gotických okien. Kostol má tri krypty. Jedna bola pre rodinu Ňáriovcov, druhá pre Huszárovcov  a tretia pre miestnych farárov.

Pôvodne bol kostol zasvätený Panne Márii, no v roku 1559 sa jeho patrónkou stala sv. Žofia. V roku 1977 došlo k opätovnej zmene patrocínia, keď sa vrátilo zasväteniu Panne Márii.

Doplňujúce informácie

 

Najstaršou a najvzácnejšou stavebnou pamiatkou Sučian, ktorá sa zachovala do dnešných čias a je zapísaná v štátnom zozname ochrany pamiatok Slovenskej republiky, je rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Bol postavený niekedy v poslednej štvrtine 13.storočia premonštrátskou stavebnou hutou z Kláštora pod Znievom, pravdepodobne na starých základoch kostola spomínaného v literatúre, ale priamymi dokladmi nepotvrdeného kostola Panny Márie v Sučanoch. Neskôr, od roku 1559 známeho ako kostol sv. Žofie, ktorý bol 25. 5. 1977 zasvätený Nanebovstúpeniu Panny Márie (zmena patrocínia). V období reformácie, keď Sučanci aj pod vplyvom zemepánov prijali protestanské učenie, kostol prevzali a v roku 1590 obnovili, o čom svedčí nápis na vonkajšej strane presbytéria pod strechou: „Joanes Kalina 6. die juni ANO DNI 1590“. Chrám natrvalo prešiel do rúk katolíckej cirkvi až roku 1710. Po roku 1774 bol úpravami barokizovaný so zachovaním niektorých pôvodných prvkov. Vnútorné zariadenie pochádza väčšinou z 18. storočia. Krstiteľnica je z roku 1689. V roku 1964 bol kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po roku 2002 kostol prešiel obnovou zvnútra i zvonku a opäť dostal svoju

pôvodnú gotickú podobu.

co-vidiet/kulturne-pamiatky/rimsko-katolicky-kostol-nanebovzatia-panny-marie-66sk.html

Rímsko-katolícky kostol s katolíckou školou

Rímsko-katolícky kostol s katolíckou školou

Katolícky kostol  s katolíckou školou rok 1935

Katolícky kostol  s katolíckou školou rok 1935

Interiér kostola  s obrazom sv. Žofie

Interiér kostola  s obrazom sv. Žofie

 

RKC kostolRKC kostolRKC kostol

 

katolicky kostol