Obsah

Prenájom športovísk v obci Sučany

Obec Sučany za účelom rozvoja športu, zdravia obyvateľov a aktívneho trávenia voľného času v obci ponúka do užívania rozličné športoviská na území obce za nasledovných podmienok:

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko (MI), ktoré sa nachádza pri ZŠ SNP v Sučanoch poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to napr. malý futbal a nohejbal.

Prevádzkové hodiny MI:

Deň

Čas

 

pondelok – nedeľa

8.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

 

Cenník prenájmu MI:

občania s trvalým pobytom v obci Sučany

0 €/hod. bez použitia osvetlenia

ostatná verejnosť                                                       

10 €/hod. bez použitia osvetlenia

príplatok za použitie osvetlenia

5 €/hod.

Správca MI:

Meno: DHZ

telefónne číslo: 0903555159

e-mail: hasici@sucany.sk

 

Stolnotenisová hala

 Stolnotenisová hala (SH) sa nachádza na ul. Kollárova v budove kolkárne na 1. poschodí.

 

Prevádzkové hodiny SH:

Deň

Čas

 

Pondelok – Nedeľa

8 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

Cenník prenájmu SH:

verejnosť

20,- €/hod.

 

Správca SH:  

Meno: Peter Balko

telefónne číslo: 0948280883

e-mail: peter.balko@zoznam.sk

 

Kolkáreň:

Kolkáreň sa nachádza na ul. Kollárova.

Prevádzkové hodiny:

Deň

Čas

 

Pondelok – Nedeľa

16.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

Cenník prenájmu:

verejnosť                     

30,- €/hod.

 

Správca:  

Meno: Ján Ondrejčík

telefónne číslo: 0918636879

e-mail: kultura@sucany.sk

 

Tenisové kurty

Tenisové kurty sa nachádzajú v časti Prefa a v časti Hradiská.

Prevádzkové hodiny TK:

Deň

Čas

 

Pondelok – Nedeľa

8.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

 

Cenník prenájmu TK:

verejnosť

8 €/hod.

 

Správca TK Prefa:  

Meno: Ľubomír Kyselica

telefónne číslo: 0907657180

e-mail: kyselica@sucany.sk

 

Správca TK Hradiská: 

Meno: Vladimír Vrabec

telefónne číslo:0903186909

e-mail:vladimirvrabec71@azet.sk

 

Staré futbalové ihrisko

Prevádzkové hodiny a cenník  prenájmu : podľa dohody so správcom*

Správca SFI:  

Kultúrna referentka obecného úradu

telefónne číslo: 043/4241016

e-mail: kultura@sucany.sk

 

Nové futbalové ihrisko

 

Prevádzkové hodiny a cenník  prenájmu : podľa dohody so správcom*

Správca NFI:  

Kultúrna referentka obecného úradu

telefónne číslo: 043/4241016

e-mail: kultura@sucany.sk

 

Podmienky užívania športovísk:

Úhrada a rezervácia športovísk:

Poplatok za užívanie športoviska sa platí na mieste v hotovosti správcovi. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže športovisko prenajať najviac na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom, môže po dohode so správcom športoviska prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca športoviska vedie evidenciu o používaní športoviska a poplatkoch.

Rezerváciu športoviska je potrebné dopredu dohodnúť so správcom športoviska buď telefonicky alebo zaslaním emailovej správy, z ktorej je zrejmé, kto si športovisko objednáva, na aký dátum, účel a čas.

Prenájom športoviska sa poskytuje na celú hodinu.

Poplatok za použitie osvetlenia / kúrenia sa platí za celú hodinu.

Užívanie športovísk:

  • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na športovisku vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko s  povinnosťou dodržiavať podmienky užívania športoviska.
  • Užívateľ športoviska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním  nedošlo k zraneniu a ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ alebo jej zákonný zástupca je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
  • Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru športoviska výhradne cez vstupnú bránu.
  • Vodenie psov a iných zvierat do priestoru športoviska je zakázané (ak nie je výslovne dohodnuté inak).
  • Na vonkajších športoviskách je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
  • V areáli športovísk je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov a toxických omamných látok, je zakázaný vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami, je zakázané správať sa hlučne a narúšať verejný poriadok.
  • Každý užívateľ športoviska je povinný v priestore športoviska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
  • Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. 

 


* Prevádzkové hodiny športoviska sa môžu meniť, informácia bude zverejnená na web stránke obce

 


Multifunkčné  ihrisko a atletická dráhaMultifunkčné  ihrisko a atletická dráhastolnotenisová halajkolkáreňnové futbalové ihriskonové futbalové ihrisko