Obsah

Doprava

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

 

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území obce za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva cestný správny orgán – Obec Sučany na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo na stiahnutie)

  • Prílohy uvedené v žiadosti

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov