Obsah

V o ľ b y

do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

 

 

Výsledky Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 vo forme zápisníc za každý volebný okrskok :

Zápisnica OVK č. 1 (2.77 MB)

Zápisnica OVK č. 2 (2.74 MB)

Zápisnica OVK č. 3 (2.69 MB)

Zápisnica OVK č. 4 (2.87 MB)

 

  Voľby do NR SR 2023 SUČANY   účasť  71,72%  
               
  Poradie strán podľa získaných hlasov          
  strana OVK 1 OVK 2 OVK 3 OVK 4 SUMÁR     v %
16 SMER - SD 232 227 217 178 854 30,45
17 HLAS - SD 137 111 124 85 457 16,29
3 PS 80 88 133 105 406 14,47
15 SNS 58 75 76 48 257 9,16
5 OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ 52 46 47 32 177 6,31
25 REPUBLIKA 48 42 42 37 169 6,02
23 KDH 35 43 48 29 155 5,52
12 SaS 13 28 36 31 108 3,85
22 Demokrati 5 11 36 14 66 2,35
13 SME RODINA 13 17 16 17 63 2,24
21 ĽSNS 14 9 8 14 45 1,60
6 KSS 7 1 3 2 13 0,46
1 Pirátska strana - Slovensko 4 2 2   8 0,28
2 PRINCÍP 5   2   7 0,24
14 MySlovensko 1     4 5 0,17
11 Slovenské Hnutie Obrody 1 1   1 3 0,10
24 KARMA 2 1     3 0,10
4 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA       2 2 0,07
8 Vlastenecký blok     2   2 0,07
9 Modrí, Most - Híd     1   1 0,03
18 SZÖVETSÉG - Magyarok 1       1 0,03
19 SRDCE - SNJ       1 1 0,03
20 SDKÚ - DS       1 1 0,03
7 MF, ODS,ZR,RK,DS         0 0,00
10 SPRAVODLIVOSŤ         0 0,00
               
  počet platných odovzdaných hlasov 708 702 793 601 2804  
  počet voličov zapísaných  v zozname voličov 1123 987 1085 756 3951  
  počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 716 715 798 605 2834  

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E
o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023.

 

    Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

    e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do štyroch okrskových komisií obce Sučany pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

    mzdy@sucany.sk

 

Telefonický kontakt : Dagmar Rendková : 0902 911 838.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy
 na doručenie  žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023

    Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie  žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby do  Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023


Adresa je:    matrika@sucany.sk

 

Hlasovací preukaz sa začne vydávať od 16.8.2023.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov

Obec  Sučany

O Z N A M

  V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil   Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,  ktoré sa  budú konať  v  sobotu dňa

30. septembra 2023 

volebné miestnosti v Sučanoch budú otvorené v čase od 07:00 do 22:00 hod.

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určuje starosta obce Sučany štyri volebné okrsky a volebné miestnosti :

 

ROZDELENIE ULÍC DO VOLEBNÝCH OKRSKOV

Okrsok č. 1 je miestnosť v budove Obecného úradu v Sučanoch, Nám.SNP 31  :

Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Fučíkova, Čsl. armády, Dukelských hrdinov a Kpt. Nálepku, obec Sučany

Okrsok č. 2 je miestnosť Základnej školy SNP v Sučanoch, Partizánska 13  :

Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará Teheleň, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova, Tehelná, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE -Diakonické centrum Sučany

Okrsok č. 3 je miestnosť v Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch, J.A.Komenského 10 :

1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru, Jilemnického, Pionierska, J. A. Komenského, Malý diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa,  Družstevná, Pod Bukovinou

Okrsok č. 4 je miestnosť v  Psychiatrickej liečebni  v Sučanoch, Hradiská 23  :

Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská, Brezová a Hubová, Smreková, Pod strelnicou, Pod Stratencom, Pri spádoch, Borovicová, Jedľová, Brestová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.

 V Sučanoch 21.6.2023

                                                                                         Martin Rybár v.r.

                                                                                             starosta

 

 

 

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča - 1 ), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz - 2).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

(Voľba poštou - 3)

 

 

 

 1 - Informácia pre voliča

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

2 - Hlasovací preukaz

     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 

elektronicky (e-mailom na adresu :  matrika@sucany.sk )

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

 

3 - Voľba poštou

        Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
   

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

  ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY           alebo           V LISTINNEJ PODOBE.

 

 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204 z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do NR SR