Obsah

Povolenie reklamnej stavby

 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon" alebo skratka "SZ") v ustanovení § 43 ods. 1, definuje všeobecný pojem "STAVBA" pre účely výkonu štátnej správy a pre potreby obce, ako stavebného úradu, nasledovne:

1. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

Zákon č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2.1.2015 sa stavebný zákon novelizoval. Zjednodušene možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne:

2. Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

3. Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Potrebné doklady

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území obce je nutné povolenie Obce Sučany. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou SZ rozlišuje spôsob ich povoľovania, a to nasledovne:

  • ohlásením (tlačivo na stiahnutie) ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

  • stavebným povolením (tlačivo na stiahnutie) ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

  • stavebným povolením a následnej kolaudačným rozhodnutím(tlačivo na stiahnutietu ku stiahnutiu)ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Vybavuje

OcÚ Sučany – stavebný referát

Kontakt

Ing. Janka Bednáriková
Tel.: 043/42 410 26
e-mail: bednarikova@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní ak je žiadosť podaná kompletne so všetkými predpísanými formálno-právnymi náležitosťami a dokladmi

Poplatok

  • 30 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

  • 60 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

  • 150 eur ........ ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná poocha je väčšia ako 20 m2

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni OcÚ Sučany.

Od poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.