Obsah

Vážení občania,

od januára 2022 je v obci Sučany zavedený množstvový zber zmesových komunálnych odpadov. Tento množstvový zber sa týka Vašich čiernych plastových alebo kovových nádob. Zber plastov, papierov a skla ostáva podľa harmonogramu.

Základnou myšlienkou množstvového zberu zmesových komunálnych odpadov je zníženie objemu zmesového odpadu a spravodlivejšie nastavenie poplatku za komunálne odpady. Každá domácnosť si zvolí frekvenciu vývozu a počet nádob na zmesový komunálny odpad a na základe týchto údajov sa vypočíta poplatok za vývoz odpadov. Poplatky za vývoz sa budú líšiť pre jednotlivé domácnosti. Všetko záleží od toho ako triedite komunálne odpady.

Poplatok za odpady sa bude počítať nasledovne: 

objem zbernej nádoby x sadzba (podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozov) x frekvencia vývozov

Poplatok za odpady bude vypočítaný na základe Vami nahlásenej (alebo pracovníkmi obecného úradu zistenej) frekvencie vývozu, počtu nádob a ich objemu.

Čiže domácnosť, ktorá má dve smetné nádoby a bude mať vývoz 1 x za dva týždne bude mať vyšší poplatok ako domácnosť, ktorá má jednu smetnú nádobu a vývoz 1 x za dva týždne.

Každá domácnosť môže vypísať tlačivo Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (33 kB) na základe, ktorého dostane len jeden výmer za odpady za všetky osoby. Teda, keď v domácnosti žijú tri osoby doteraz dostala každá osoba samostatný výmer za odpady avšak pri vypísaní daného tlačiva bude doručený jeden výmer, v ktorom budú vyúčtované všetky tri osoby.

Osamelo žijúci občan môže požiadať o zníženie poplatku o 70%. Dve spolu žijúce osoby v domácnosti môžu požiadať o zníženie poplatku o 50%. Pre požiadanie použite Žiadosť o zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona. (21.3 kB)

Zľavy sú upravené v Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Sučany.

V tabuľke sú uvedené zľavy pre občanov, ktorí žijú osamelo alebo ako dve spolu žijúce osoby v domácnosti.

Dvojtýždenníci

počet osôb v domácnosti

objem nádoby v l

Ročný poplatok na domácnosť v eur pri vývoze 1 x za 2 týždne (26x)

Ročný poplatok po navrhovanej zľave 70% pri 1 osobe v domácnosti

Ročný poplatok po navrhovanej zľave 50% pri 2 osobách v domácnosti

 1.  
 1.  

177,090 €

53,127 €

 

 1.  
 1.  

158,640 €

47,592 €

 

 1.  
 1.  

265,640 €

79,692 €

 

 1.  
 1.  

177,090 €

 

88,545 €

 1.  
 1.  

158,640 €

 

79,320 €

 1.  
 1.  

265,640 €

 

132,820 €

 

Mesačníci

počet osôb v domácnosti

objem nádoby v l

Ročný poplatok na domácnosťv eur pri vývoze 1 x za 4 týždne (13x)

Ročný poplatok po navrhovanej zľave 70% pri 1 osobe v domácnosti

Ročný poplatok po navrhovanej zľave 50% pri 2 osobách v domácnosti

 1.  
 1.  

130,81 €

39,243 €

 

 1.  
 1.  

127,28 €

38,184 €

 

 1.  
 1.  

177,09 €

53,127 €

 

 1.  
 1.  

130,81 €

 

65,405 €

 1.  
 1.  

127,28 €

 

63,640 €

 1.  
 1.  

177,09 €

 

88,545 €

 

Všetky tlačivá nájdete na stránke obce Sučany.

Kto je povinný platiť poplatok za smeti?

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť.

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.

c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Výpočet poplatku na osobu na rok je nasledovný:

Rodinné domy : ( sadzba podľa objemu nádoby x objem nádoby/nádob x frekvencia vývozu) = ročný poplatok na nádobu

Bytové domy so spoločnými kontajnermi : (sadzba podľa objemu nádoby x objem nádoby/nádob x frekvencia vývozu)/počet osôb v bytovom dome = ročný poplatok na osobu

Tabuľka 1 Sadzba pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozov:

Objem zbernej nádoby v litroch

Sadzba na 1 vývoz za jeden liter zbernej nádoby

Sadzba na 13 vývozov za jeden liter zbernej nádoby

Sadzba na 26 vývozov za jeden liter zbernej nádoby

Sadzba na 52 vývozov za jeden liter zbernej nádoby

110 l

0,08901 eur

0,08901 eur

0,05547 eur

0,04257 eur

120 l

0,08385 eur

0,08385 eur

0,05676 eur

0,04128 eur

240 l

0,05676 eur

0,05676 eur

0,04257 eur

0,0387 eur

1100 l

0,03096 eur

0,03096 eur

0,02967 eur

0,0258 eur

 

Tabuľka 2 Príklad cenníka ročných poplatkov podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozov:

Objem zbernej nádoby v litroch

Poplatok za jeden vývoz

Ročný poplatok za 13 vývozov (štvortýždenný)

Ročný poplatok za 26 vývozov (dvojtýždenný)

Ročný poplatok za 52 vývozov (týždenný)

110 l

9,79 eur

127,28 eur

158,64 eur

243,50 eur

120 l

10,06 eur

130,81 eur

177,09 eur

257,59 eur

240 l

13,62 eur

177,09 eur

265,64 eur

482,98 eur

1100 l

34,06 eur

442,73 eur

848,56 eur

1475,76 eur

 

Frekvencia vývozov: – 1 x za jeden týždeň – 52 – 1 x za 2 týždne – 26 – 1 x za 4 týždne – 13

Príklady výpočtov poplatku za KO:

Napríklad máme rodinný dom, v ktorom bývajú štyria ľudia, majú jednu kovovú smetnú nádobu a chcú ju vyvážať 1 x za 2 týždne prepočet je nasledovný:

Kovová smetná nádoba je 110 l, frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne – 26 (0,05547 x 110 x 26)= 158,64 eur na nádobu na rok

V prípade, že má rodinný dom dve kovové smetné nádoby je výpočet nasledovný: (0,05547 x (2x110) x 26) =  317,28 eur na nádobu na rok

Poplatok pri rodinnom dome, v ktorom bývajú štyria ľudia, majú jednu kovovú 110 l smetnú nádobu a chcú ju vyvážať 1 x za 4 týždne vypočítame nasledovne: (0,08901 x 110 x 13)= 127,28 eur na nádobu na rok

Domácnosti, ktoré triedia svoje odpady tak, ako sa má, budú mať nižšie poplatky za odvoz smetí.  Poplatok pre bytové domy je závislý od veľkosti a počtu kontajnerov a od počtu ľudí reálne žijúcich v bytovom dome. Pri množstvovom zbere si má každý zaplatiť odpady tam, kde ich vytvára.

Všetky informácie k množstvovému zberu zmesových komunálnych odpadov od roku 2022 nájdete v priložených materiáloch.

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby – rodinné domy 

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby v bytovom dome so spoločným kontajnerom/kontajnermi

Prihláška na odvoz  komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov 

Žiadosť o zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestne dane