Obsah

Poskytovanie finančnej podpory pre narodené dieťa

 

Obec Sučany poskytuje finančnú podporu pre štvrté a každé ďalšie narodené dieťa s trvalým pobytom v obci Sučany rodičom alebo osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do pestúnskej starostlivosti.

Finančná podpora je dobrovoľná jednorazová sociálna pomoc Obce Sučany, ktorá je nenárokovateľná.

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa /tlačivo/

  • Rodný list dieťaťa.

 

 

Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

 

Kontakt:

Ing. Marta Bobčeková

043/4241020