Obsah

Základná škola

základná škola

Základná škola Slovenského národného povstania Sučany, ul. Partizánska 13

Rozpočtová organizácia – Obce Sučany, s právnou subjektivitou.

Riaditeľka školy: Mgr. Petra Zacharová, MBA

Kontakt: 043/4293060; 0905502969

https://zssucany.edupage.org/

 

Základná škola Slovenského národného povstania so sídlom v Sučanoch, je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou podľa Zriaďovacej listiny, vydanej Okresným úradom v Martine dňa 9. 5. 2002 a po prechode na právnu subjektivitu od 1. 7. 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Škola je najväčšou plnoorganozovanou vidieckou školou v okrese Martin. Jej hlavnou činnosťou je výchova a vzdelávanie žiakov od 6 do 15 rokov v povinnej desaťročnej školskej dochádzke. Školu navštevujú prevažne žiaci z obce Sučany a je aj spádovou školou pre obce Turčianska Štiavnička, Podhradie a Konské. Taktiež poskytuje vzdelávanie aj žiakom vo výkone trestu v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch.

V škole sa vzdeláva viac ako 360 žiakov. V každom ročníku sú dve triedy. Pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A sú v zriadené tri špeciálne triedy. V škole sú vytvorené podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Súčasťou školy je školský klub detí s tromi oddeleniami, školská knižnica, školská jedáleň a školská kuchyňa. V priestoroch školy sa nachádza aj školská a obecná knižnica.

Základná škola buduje priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, k čomu prispievajú mnohé mimoškolské aktivity a podujatia: pasovanie prváčikov, kultúrne programy pri podujatiach v obci,  Mesiac úcty k starším, Navštívil nás Mikuláš, Jesenná párty, kultúrny program k Vianociam, športové turnaje a súťaže, Noc s Andersenom, Deň narcisov, Deň Zeme a inými environmentálne podujatia, Deň matiek, stavanie mája, tvorivé dielne – jarné, jesenné, vianočné, vlastný projekt „Daruj sladkosť – daruj radosť“, Valentínska pošta, MDD v spolupráci s obcou, stretnutia s družobnými školami z Fulneku, pravidelné rozhlasové relácie k významným dňom, Týždeň boja proti  drogám, Fašiangový karneval, šarkaniáda, farebnéi dni, lyžiarsky a snowboardový a plavecký výcvik, Staviame zo snehu, vedomostné súťaže - Pytagoriáda, Klokan, Taktik, iBobor, Gymboj, FYCHEBIMA, olympiády v rôznych predmetoch, Deň cestovateľov, Atletický štvorboj, súťaž Európa v škole, Moricove Sučany, Rozprávkové vretienko a aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Škola každý školský rok vydáva informačný bulletin Sprievodcu našou školou a niekoľkokrát v školskom roku školský žiacky časopis Fazuľkovo.

Základná škola je zapojená do viacerých projektov: národný projekt IT Akadémia, Škola priateľská k deťom, Modrý gombík, Digi škola, Hejného metóda vyučovania matematiky, Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania, Elektronizácia vzdelávacieho systému školstva, Pomôžme si navzájom – spolupráca s Domom dobrého pastiera, Komplexný poradenský systém prevencie a oplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Junior Achievement Slovensko, Moja prvá škola, Kozmix, Fenomény sveta, projekt ADAMKO, Správaj sa normálne, SME v škole, Modernizácia vzdelávacieho procesu, Záložky do knihy spájajú školy, Problémové správanie pre nás nie je problém, Hovorme o jedle a ďalšie.

  Škola ponúka na vzdelávanie dve počítačové učebne a jednu multimediálnu učebňu, jazykovú učebňu, učebne fyziky, chémie a výtvarnej výchovy, dve telocvične, dve školské dielne, školskú kuchynku a multifunkčné športovisko. Všetky triedy prvého a druhého stupňa a dve odborné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami s dataprojektormi.

Škola je umiestnená v pomerne tichom prostredí, ľahko dostupná aj pre dochádzajúcich žiakov. Autobusová zastávka je priamo pred školou. Bezpečnosť žiakov dochádzajúcich zo západnej a severnej časti obce zabezpečuje podchod pre peších pod hlavnou cestou.