Obsah

Úrady a inštitúcie

 

OKRESNÁ PROKURATÚRA V MARTINE

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/4212450
  fax: 043/4133216
  web: www.genpro.gov.sk


OBVODNÝ ÚRAD V MARTINE

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin tel.: 043/4131331
  fax: 043/4224781
- osobný úrad tel.: 043/4204274
- odbor organizačný tel.: 043/420492
- odbor ekonomický tel.: 043/4204341
- odbor odvetvových činností
  a vnútornej prevádzky
tel.: 043/4204355
- odbor všeobecnej vnútornej správy tel.: 043/4204254
- odbor živnostenského podnikania tel.: 043/4204241
- odbor krízového riadenia tel.: 043/4204425
Pracovisko Turčianske Teplice tel.: 043/4922320, 043/4915781


OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MARTINE

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/4132275, 043/4204446
  fax: 043/4221819
  e-mail: ozp@mt.vs.sk
  web: http://www.vs.sk


ÚRAD PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY - ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Novomeského 4, 036 01 Martin fax: 043/4135502
  web: www.upsvarmt.sk
  e-mail: upsvr_mt@upsvar.sk
- informačný pult tel.: 043/2440999
- oddelenie služieb zamestnávateľom tel.: 043/2440400
- oddelenie služieb zamestnateľnosti tel.: 043/2440450
- oddelenie informačno - poradenských
  a sprostredkovateľských služieb
tel.: 043/2440310
- odbor ESF tel.: 043/2440220
- kancelária riaditeľa tel.: 043/2440101


ÚRAD PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY - ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Mudroňova 22, 036 01 Martin fax: 043/4206637
  web: www.upsvarmt.sk
  e-mail: upsvr_mt@upsvar.sk
- informačný pult tel.: 043/2441888
- oddelenie štátnych soc. dávok tel.: 043/2441550
- oddelenie pomoci v hmotnej núdzi tel.: 043/2441510
- oddelenie soc. právnej ochrany detí
  a soc. kurately
tel.: 043/2441600
- oddelenie peňažných príspevkov
  na kompenzáciu dôsledkov ZŤP
tel.: 043/2441640
- oddelenie posudkových činností tel.: 043/2441670


SPRÁVA KATASTRA

Severná 15, 036 01 Martin tel.: 043/2817550
  e-mail: skmt@gku.sk


OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD MARTIN

Mudroňova 45, 036 01 Martin tel.: 043/4135694
  web: www.mpsr.sk/pu


OBVODNÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEM. KOMUNIKÁCIE

Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/4134428
  e-mail: odch@mt.vs.sk


OKRESNÝ SÚD MARTIN

E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin tel.: 043/4008401, 043/4008402
  fax: 043/4008333
  web: www.justice.sk/m/ss.aspx


KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - PRACOVISKO MARTIN

Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin tel.: 043/4220558, 043/4221014
  tel.: 043/4307192, 043/4307193


DAŇOVÝ ÚRAD MARTIN

Jesenského 23 (Jahodníky), 036 23 Martin tel.: 043/4001911, 043/4001914
  tel.: 043/4001916
  fax: 043/4001949
  web: www.drsr.sk/wps/portal
  e-mail: sluzby@drsr.sk


SOCIÁLNA POISŤOVŇA - POBOČKA MARTIN

Nám. SNP 4, 036 25 Martin tel.: 043/4237551, 043/4215111
  tel.: 043/4237552
  fax: 043/4230050


COLNÝ ÚRAD ŽILINA - POBOČKA MARTIN 

Na Bystričku 36, 038 04 Bystrička tel.: 043/4001812
  fax: 043/4001830
  e-mail: cp6063@colnasprava.sk


INFORMAČNÝ PORTÁL PRE OBČANOV

  web: www.obcan.sk


OBECNÉ ÚRADY V TURCI

  web: www.turiec.sk