Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Daň z bytov a nebytových priestorov Stiahnuté: 128x | 23.10.2018

Daň z pozemkov Stiahnuté: 106x | 23.10.2018

Daň za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 110x | 23.10.2018

Daň za predajné automaty Stiahnuté: 71x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 99x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 83x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 85x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 88x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 71x | 11.11.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 107x | 23.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 98x | 23.10.2018

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby Stiahnuté: 94x | 05.09.2016

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 85x | 05.09.2016

Ohlásenie o rekonštrukcii hrobového miesta Stiahnuté: 61x | 23.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 66x | 23.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 87x | 23.10.2018

Opatrenie MF SR z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k daniam Stiahnuté: 81x | 01.01.2015

Oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie priznania k daniam Stiahnuté: 64x | 23.10.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 65x | 23.10.2018

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO Stiahnuté: 83x | 23.10.2018

Stránka