Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Daň z bytov a nebytových priestorov Stiahnuté: 162x | 23.10.2018

Daň z pozemkov Stiahnuté: 142x | 23.10.2018

Daň za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 145x | 23.10.2018

Daň za predajné automaty Stiahnuté: 100x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 132x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 114x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 121x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 117x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 107x | 11.11.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 143x | 23.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 131x | 23.10.2018

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby Stiahnuté: 137x | 05.09.2016

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 119x | 05.09.2016

Ohlásenie o rekonštrukcii hrobového miesta Stiahnuté: 92x | 23.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 97x | 23.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 119x | 23.10.2018

Opatrenie MF SR z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k daniam Stiahnuté: 111x | 01.01.2015

Oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie priznania k daniam Stiahnuté: 95x | 23.10.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 98x | 23.10.2018

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO Stiahnuté: 118x | 23.10.2018

Stránka