Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Daň z bytov a nebytových priestorov Stiahnuté: 195x | 23.10.2018

Daň z pozemkov Stiahnuté: 179x | 23.10.2018

Daň za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 183x | 23.10.2018

Daň za predajné automaty Stiahnuté: 136x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 170x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 149x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 163x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 151x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 157x | 11.11.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 186x | 23.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 167x | 23.10.2018

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby Stiahnuté: 249x | 05.09.2016

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 171x | 05.09.2016

Ohlásenie o rekonštrukcii hrobového miesta Stiahnuté: 130x | 23.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 134x | 23.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 184x | 23.10.2018

Opatrenie MF SR z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k daniam Stiahnuté: 142x | 01.01.2015

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 32x | 29.04.2020

Oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie priznania k daniam Stiahnuté: 128x | 23.10.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 132x | 23.10.2018

Stránka