Obsah

Činnosť terénnej sociálnej práce:
 
- monitorovanie sociálne znevýhodnených rodín, obyvateľov MRK a sociálne znevýhodnených obyvateľov
-poskytovanie poradenstva v oblasti zdravia, zamestnania, bývania, financií, podania žiadosti o osobný bankrot, sociálneho zabezpečenia
-predchádzanie sociálno-patologickým javom.
- usmerňovanie klientov čo sa týka napr. hygienických návykov, povinnej školskej dochádzky ich detí, vzájomného spolunažívania
-pripomínanie dodržiavať rodičovské povinností a osvojiť si tak rodičovské zručnosti, zabezpečiť starostlivosť o deti
- usmerňovať a apelovať na čistotu obydlia a hygienu