Obsah

Činnosť terénnej sociálnej práce

 „Terénna sociálna práca „je činnosť ktorá je zameraná na rizikových jedincov MRK, jednotlivcov  ohrozených sociálno-patologickými javmi, na osoby v sociálnej núdzi a na osoby v aktuálnej krízovej situácií, ktorá je prevádzaná v ich prirodzenom prostredí. Súčasťou terénnej sociálnej práce je depistáž / vedomé, cielené, včasné vyhľadávanie/, nadväzovanie kontaktov, poskytovanie sociálnej pomoci, mapovanie lokality z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov, vrátane zberu, analýzy a sumarizácie poznaných informácií o príčinách, charaktere a intenzite nepriaznivej situácie.

 Naším zameraním je  teda súbor činnosti vykonávaných sociálnym terénnym a terénnym  pracovníkom  v prirodzenom prostredí klienta.

 Samostatne vyhľadávať, diagnostikovať a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí. Poskytujeme základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečujeme potrebné sociálne služby. Úlohou  je prekonzultovať a navrhnúť klientovi kompletný spôsob riešenia jeho problémov a zároveň poskytnúť mu pomoc pri riešení problémov, odporúčať klienta ďalším inštitúciám a odborníkom. V prípade potreby sprevádzame   klienta do jednotlivých inštitúcií. Terénna sociálna práca je práca s klientom v jeho prirodzenom prostredí- rizikového klienta, jednotlivca a skupín. Pracuje sa priamo v byte alebo dome klienta, s klientom, ktorý stratil orientáciu v okolitom svete a často sa neskôr stáva klientom nie len jednotlivec ale celá jeho rodina. Pri tejto práci je dôležitá zhoda pracovníka s klientom pri riešení daného problému, preto dôležitou vlastnosťou tejto práce je aj nedirektívnosť,  empatia atď..

Spolupracujeme a sprostredkovávame  informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, ZŠ, MŠ, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie). Úzko spolupracujeme s Komunitným centrom i MOPS, pravidelne sa mapuje terén, lokality, zbierajú  sa údaje, analyzujú sa  potreby v lokalitách, určujeme si  svoje ciele práce .

Terénny sociálny pracovník , terénny pracovník samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník, vypracováva mesačné správy.

 

Cieľ terénnej sociálnej práce

 Hlavným cieľom je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity  s pomocou a podporou terénneho sociálneho pracovníka, terénneho pracovníka/.

Za ďalšie ciele terénnej sociálnej práce možno všeobecne považovať prevenciu sociálneho vylúčenia a jeho prehlbovania, prevenciu sociálne rizikových javov, zmierňovanie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácii klientov, vrátane ich dopadu na spoločnosť. V neposlednom rade terénna sociálna práca pomáha zmierňovať nerovnosti, vrátane nerovného prístupu k službám, vzdelaniu, bývaniu a pod.

 Špecifikom terénnej sociálnej práce je vyhľadávanie potencionálnych klientov v ich prirodzenom prostredí. Tento spôsob umožňuje pomoc osobám, ktoré inštitucionálnu pomoc odmietajú, resp. o nej nemajú informácie či z rôznych dôvodov nie je dostupná. Terénna sociálna práca kladie vysoké nároky na profesionalitu a etické správanie pracovníkov pri vstupe na teritórium cieľovej skupiny, poskytuje pomoc klientovi získať sociálne kompetencie a odovzdáva rôzne informácie.

 

Kategórie  v oblasti práce terénneho sociálneho a terénneho pracovníka:

-zvyšovanie zamestnanosti : pomoc pri písaní žiadostí do zamestnania, životopisov, motivačných listov, vyhľadávanie voľných pracovných miest a príprava a tréning na prezentácie sa na  pracovnom pohovore, pomoc pri riešení pracovných kompetencií /kurzy, školenia a pod./, komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, preventívne aktivity zamerané na predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti

-bývanie : bežný chod domácnosti, pomoc pri riešení poplatkov za vodné, stočné, elektrinu, komunikácia s vlastníkmi obytných domov, spolupráca so správcami obytných domov, pomoc pri zveľaďovaní príbytkov, motivácia k triedeniu a separácii odpadu, správnemu nakladaniu s odpadom, , pomoc pri zmene podmienok nájomných zmlúv, pomoc pri riešení problematických vzťahov medzi susedmi či v rodine.

- zdravia: usmernenie dodržiavať preventívne prehliadky, odborné vyšetrenia, dodržiavanie termínov stanovených lekárom , absolvovanie povinných očkovaní detí, podpora v oblasti osobnej hygieny, čistoty domácnosti, prostredia , k zodpovednému prístupu k zdraviu svojho i svojich detí, pomoc pro komunikácií so zdravotníckymi zariadeniami, sprevádzanie klientov k odborným lekárom, pomoc pri výbere liekov, vybavenia termínu na odborné vyšetrenie, preventívne aktivity zamerané na prevenciu pred epidémiami, osvetová činnosť, spolupráca s odborníkmi na konkrétnu problematiku, prenatálna a post natálna starostlivosť

-sociálno-patologické javy :pomoc s problémami zanedbávania starostlivosti o deti, zverenú osobu, pomoc pri riešení záškoláctva, motivácia pri riešení závislostí, sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v súvislosti s domácim násilím, poskytovanie súčinnosti orgánom činným v  trestnom konaní , pomoc a sprevádzanie pri umiestnení do reedukačného zariadenia preventívne aktivity zamerané na predchádzanie závislostí, záškoláctva, drobnej kriminality, možným rizikám s obchodovaním s ľuďmi ...a pod.

-financie a hospodárenie : pomoc pri riešení dlhov, motivácia k uzatvoreniu a dodržiavaniu splátkových kalendárov, , pomoc pri úhrade pokút, súdnych poplatkov, riešenie osobného bankrotu, sumarizácia podkladov k osobnému bankrotu, pomoc a sprevádzanie pri komunikácii s exekútormi, preventívne aktivity zamerané na oddlženie klientov, finančné plánovanie, zvyšovanie finančnej úrovne klientov

- vzdelávanie a spolupráca so školou : podpora pri návšteve MŠ, motivácia k rozvoju šk.zručností, podpora rodičov pri plnení povinnej šk.dochádzky detí, spolupráca s ZŠ a MŠ

 -sociálne zabezpečenie : pomoc pri uplatnení dávok a príspevkov od štátu, sociálneho poistenia, usmernenie pri vybavení zdravotného preukazu a pod., asistencia pri vyhľadávaní náhradného bývania,  pomoc pri umiestnení do náhradného bývania / napr. zariadenie pre seniorov, ubytovní a pod./.