Obsah

Oznámenie  pre prevádzkovateľov MZZO 


Obec Sučany, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína povinnosť prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej MZZO) podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2015. Oznamovacia povinnosť platí pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie a pre právnické osoby. Oznamovacia povinnosť neplatí pre fyzické osoby.

V prípade, že si prevádzkovateľ MZZO túto povinnosť do 15.02.2016 nesplní, bude mu podľa §8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta, ktorá môže byť až do výšky 663,87 €.

 

Všetky podrobnosti ohľadom hlásenia MZZO v našej obci sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Sučany o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 8/2009 spolu s tlačivom –(na stiahnutie Príloha č.1Príloha č.1)., ktoré je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na mail: korcekova@sucany.sk

 

 

Ing. Miroslava Korčeková

č. tel.: 043/424 10 26

fax: 043/424 10 25

e-mail: korcekova@sucany.sk