Obsah

3. zastávka: Rodný dom M. Hodžu

Dr. Milan Hodža, jedna z významných  osobností národného a politického života. Bol mimoriadne nadaný a zároveň húževnatý.  Počas štúdií pracoval v národných  spolkoch, úspešne sa venoval žurnalistike a jej prostredníctvom  prešiel k profesionálnej politike.  V  roku 1905 bol spoluzakladateľom  Slovenskej ľudovej strany. Ako reprezentant agrárnej strany sa významne zúčastnil na tvorbe  a realizácií hospodárskej politiky prvej ČSR. Bojoval za práva Slovákov a snažil sa o povznesenie národa. Dôkazom toho je i sučianska meštianka, o vybudovanie ktorej sa významnou mierou zaslúžil. Svojím prístupom si vedel  získať úctu aj svojich odporcov.

Doplňujúce informácie

V roku 1878 sa v tomto dome do rodiny evanjelického farára narodil politik, štátnik, historik, publicista a univerzitný profesor Milan Hodža.

Narodil sa a základné vzdelanie získal v Sučanoch, neskôr študoval v Banskej Bystrici, Šoporni, Sibíni, v Budapešti a v Kluži, následne absolvoval filozofické štúdium vo Viedni, ktoré zakončil doktorátom z filozofie. Ovládal osem jazykov. V roku 1903 založil Slovenský týždenník, v ktorom presadzoval práva slovenského národa. V roku 1905 sa stal poslancom uhorského snemu, od roku 1907  poradcom následníka trónu Františka Ferdinanda. Bol taktiež zakladateľom slovenského agrárneho hnutia. V roku 1918 bol členom SNR, a signatárom Deklarácie slovenského národa z 30.10.1918, ktorou sa Slováci prihlásili ku vznikajúcej Československej republike. V nej bol ministrom v niekoľkých vládach, v rokoch 1935-38 dokonca predsedom vlády. Po rozbití republiky odišiel do exilu do Francúzska, neskôr do Anglicka a USA, kde v roku 1944 zomrel.

Milan Hodža bol Slovák, sebavedomý, vzdelaný slovenský publicista a demokratický politik, ktorý svoj neľahký život a tragické premeny doby prežil so cťou. Preto mu, snáď ako jedinému  slovenskému politikovi v našich dejinách, prislúcha označenie štátnik. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní, napríklad Nositeľ veľkodôstojníckeho kríža francúzskej Légion d´ honneur (Čestnej légie), Radu rumunskej koruny, Veľkokríža Radu talianskej koruny, veľkej stuhy polonia restituta, juhoslovanského Rádu sv. Sávu 1. triedy a iných.

Keby sme život Milana Hodžu mali veľmi stručne charakterizovať, povedali by sme asi to, čo je napísané na pamätníku, ktorý je umiestnený v centre Sučian, pár metrov od evanjelického kostola i fary, kde sa narodil, a ktorý mu vďační rodáci odhalili v júni 2005: „Dr. Milan Hodža - novinár, politik, štátnik a vedec, prvý Slovák - predseda vlády Česko - Slovenska. Zaslúžil sa o slovenský národ a Slovensko...“ Bol jedným z najvýznamnejších politikov 20. storočia, ktorého myšlienky a úsilie predznamenali proces budúcej európskej integrácie.

Milan Hodža, sučiansky rodák a významný slovenský novinár, politik, vedecký pracovník a jedna z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín, je osobnosťou, na ktorú môžeme byť právom hrdí.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa

Evanjelická fara bola postavená v roku 1783, narodil sa tu M. Hodža

3. Titulná strana Evanjelická fara bola postavená v roku 1783, narodil sa tu M. Hodža

Milan Hodža bol synom evanjelického farára Ondreja Hodžu

Milan Hodža bol synom evanjelického farára Ondreja Hodžu

fara