Obsah

Materská škola

 

mš

Telefón    : 043/4293226
Mobil : 0911832018
Email : 
skolka@sucany.sk
Webová stránka : http://www.mssucany.info


P. riaditeľka: Mgr. Andrea Krčulová
P. zástupkyňa : Mgr. Eva Šajgalíková

Prevádzková doba MŠ : od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Úradné hodiny : p. riaditeľka MŠ : pondelok – piatok 10.00 hod. – 12.00 hod.

Počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.

  Od 1.7.2002 podľa § 4 ods.1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov patrí Materská škola do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sučany.

Rada školy pri MŠ Sučany :

Predseda : Martin Giert
Členovia :
Ivana Kuzicová, Lenka Čiljaková, Mgr. Mária Slouková, Daniela Remeníková, Mgr. Eva Belicová, Michaela Tichá, Alžbeta Berníková, Mgr. Mária Kolníková, Barbora Kostolánská, Petra Uheľová

RZ pri MŠ Sučany :

Predseda : Ing. Elena Kážmérová

1. tr: Mgr. Daniela Húšťavová
2. tr: Ing. Barbora Fúčelová
3. tr:  Ing. Gabriela Pojezdálová
4. tr:  Mgr. Mária Kolníková
5. tr: Petra Adamcová
6. tr: Mgr. Lucia Bizoňová

p.upratovačky:
Berníková Božena, Remeníková Jana, Paštrnáková Jana

p.kuchárky:
Lenka Čiljaková (hlavná kuchárka), Silvia Kolštromova, Martina Miháliková

 

Materská škola je 6 – triedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného predprimárneho  vzdelávania po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.
Budovy sú poschodové, pavilónového typu: 2 pavilóny A a B slúžia školským účelom, tretí C je hospodársky.
Triedy, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých pavilónoch majú samostatný vstup , šatňu pre deti, umyváreň, WC pre deti, pre dospelých, spálňu a učebňu, ktorá slúži ako herňa.
Predškolské triedy majú spálne pre deti osobitne. V štyroch triedach sa nachádzajú  interaktívne tabule. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, kancelária vedúcej stravovne, kancelária riaditeľky materskej školy, jedáleň . Dvor MŠ je zatrávnený, nachádzajú sa v ňom dve pieskoviská, samostatné betónové ihrisko, hojdačka a preliezky pre deti.
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Malí priatelia prírody, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania, organizačné formy a rozšírené osnovy.

 1. Materská škola pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. Utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 2. Na plnenie cieľa sa  využívajú vypracované projekty :

1.trieda : Pozor, svieti červená, Poznávame a chránime prírodné prostredie Turca, Buďme fit s fit loptami
2.trieda : Poznávanie a ochrana vtákov, Zúbky ako perličky
3.trieda : Pozor, svieti červená, Tvoríme z odpadu
4.trieda : Adamkove kocky zdravia, Detský vodičák, Evička je zdravá, Evička ochorela, Sladkosti závislosťou, Zdravý úsmev, Lienka Bodkulienka objavuje svet, Cesta kvapky ,  Chceme dýchať čistý vzduch
5.trieda : Zem je všetko, čo máme, Veselo a tvorivo s odpadom, Olympijské hviezdičky, Kamarátka kefka, Pozor, svieti červená, Tešíme sa do školy, Chceme dýchať čistý vzduch, Kde bolo tam bolo, Poslúchaj ma rúčka, Kreslíme a maľujeme ľavou rukou
6.trieda : Chlapci, pozor červená, Grafomotorika detí predškolského veku, Individuálna logopedická starostlivosť, Preventívna logopedická starostlivosť“Jazýček šikovníček“, Jar s knihou, Regionálna výchova

PROJEKT NP PRIM : asistent učiteľa pre deti z MRK 

Nadštandardné aktivity MŠ :

 • Tanečný krúžok

 • Lyžiarska príprava detí

 • Predplavecká príprava detí

 • Vystúpenia detí v obci : Úcta k starším, Vianočné vystúpenia, MDŽ, Deň matiek, Jubilanti, Uvítanie detí do    života, Stavanie mája

 • Koncoročné aktivity

Aktivity pre deti v  MŠ :

 • Dopravný deň

 • Deň knižníc na Slovensku

 • Úcta k starším

 • Deň MŠ na Slovensku

 • Zdravé zúbky

 • Depistáž školskej zrelosti

 • Vianočné a Veľkonočné dielne

 • Mikuláš

 • Vianočné besiedky

 • Návšteva v ZŠ

 • Zápis v ZŠ

 • Zápis detí do MŠ

 • Deň Zeme

 • Čarovné vrecúško

 • Deň matiek

 • Ako sa staráme o zvieratká

 • Trojboj v Turanoch

 • MDD

 • Besiedky predškolákov

 • Sučany očami detí

 • Divadelné predstavenia pre deti

Spolupráca s inými inštitúciami:

 • DP Metodicko pedagogické centrum Žilina

 • MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR

 • Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva v Žiline, elokované pracovisko v Martine

 • Mestský úrad v Martine

 • Obvodný úrad v Žiline, metodické oddelenie pre MŠ

 • Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch

 • Obecný úrad v Sučanoch

 • Dom dobrého pastiera v Sučanoch

 • Katolícky a evanjelický farár v Sučanoch

 • Dobrovoľný hasičský zbor v Sučanoch

 • Obvodné oddelenie Policajného zboru v Sučanoch

 • Základná škola SNP v Sučanoch

 • Detský pediater v Sučanoch

 • SZUŠ, M. Haľamovej, Martin...

 • Orea v Sučanoch


 

Odkazy na niektoré dôležité linky:

Rodičia detí a občania Sučian si môžu pozrieť bližšie informácie o činnosti MŠ na webovej stránke : http://www.mssucany.info