Obsah

 

 

REFERENDUM 2023 - výsledky obce Sučany podľa okrskov :

 

Okrsok

Počet hlasov "ÁNO"

Podiel hlasov "ÁNO" v %

Počet hlasov "NIE"

Podiel hlasov "NIE" v %

Počet zúčastnených voličov

Účasť voličov

v %

Počet neplatn. hlasov

Podiel neplatn. hlasov v %

1

  403

98,77

  3

0,73

  408

36,20

  2

0,49

2

  390

99,23

  3

0,76

  393

38,91

  0

0,00

3

  413

98,80

  4

0,95

  418

37,42

  1

0,23

4

  262

98,12

  2

0,74

  267

40,15

  3

1,12

 

V obci Sučany bolo celkom zapísaných 3919 voličov, z toho referenda sa zúčastnilo 1486, t.j. 37,91 % .

 

 

 

 

OZNÁMENIE

     o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023 konané dňa 21.1.2023.

Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

z v e r e j ň u j e

 

    e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023 :

matrika@sucany.sk

 

Sučany, 30.11.2022

 

 

 

OZNÁMENIE

     o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre Referendum 2023

    Obec Sučany v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia 

mzdy@sucany.sk

 

Žiadosti sa môžu podávať e-mailom do 2.12.2022.

 

Sučany, 11.11.2022

 

 

 

 

Obec  Sučany

O Z N A M

 

  V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prezidentka  Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. vyhlásila   referendum,  ktoré sa  bude konať  v  sobotu dňa

 

21. januára 2023 

 

volebné miestnosti v Sučanoch budú otvorené v čase od 07:00 do 22:00 hod.

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určuje starosta obce Sučany štyri volebné okrsky a volebné miestnosti :

 

ROZDELENIE ULÍC DO VOLEBNÝCH OKRSKOV

 

Okrsok č. 1 je miestnosť v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch, Nám.SNP 26  :

Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Fučíkova, Čsl. armády, Dukelských hrdinov a Kpt. Nálepku, obec Sučany

 

Okrsok č. 2 je miestnosť Základnej školy SNP v Sučanoch, Partizánska 13  :

Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará Teheleň, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova, Tehelná, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE -Diakonické centrum Sučany

 

Okrsok č. 3 je miestnosť v Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch, J.A.Komenského 10 :

1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru, Jilemnického, Pionierska, J. A. Komenského, Malý diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa,  Družstevná, Pod Bukovinou

 

Okrsok č. 4 je miestnosť v  Psychiatrickej liečebni  v Sučanoch, Hradiská 23  :

Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská, Brezová a Hubová, Smreková, Pod strelnicou, Pod Stratencom, Pri spádoch, Borovicová, Jedľová, Brestová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.

 

 V Sučanoch 9.11.2022

 

                                                                                          Martin Rybár

                                                                                             starosta

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre referendum 2023.

Obec Sučany v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre referendum 2023 :

mzdy@sucany.sk

  

       Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručia politické strany zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020 a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 hod.).

 

Ide o strany:

 

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.

Osobou určenou pre styk s orgánmi verejnej správy v prípade petičného výboru za referendum, a teda osobou oprávnenou podpísať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v mene petičného výboru za referendum je: p. Mgr. Igor Melicher.

 

Sučany, 10.11.2022

 

 

 

 

 

 

Informácie pre voliča

I

                          Dátum a čas konania referenda                      

                  Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II

    Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 

 • Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí :

                                                             matrika@sucany.sk

Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou Do vlastných rúk.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

V

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to 

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu - Obec Sučany, Nám.SNP 31, 038 52 Sučany ) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)

 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce : mzdy@sucany.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). 

 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovací lístok,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

* * *

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?referendum

 

 

 

Referendum o otázke predčasného skončenia volebného obdobia NR SR

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila

 

                                                      referendum

 

                        a určila deň jeho konaniana na  sobotu 21. januára 2023

 

                               referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 hod.

 

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra  :

https://www.minv.sk/?referendum

 

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

 

   „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  - v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

 „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  - v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

 - v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

 - v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

 „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - Čl. 98 odsek 2 znie:

 „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?