Obsah

Daň za psa

Obec Sučany vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.


Daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2014 o miestnych daniach, §13 obec Sučany  určuje sadzbu dane za psa nasledovne:

1. Sadzbu dane určuje obec za jedného psa a kalendárny rok: 27,- €

2. Zníženie dane za jedného psa a kalendárny rok:

  • a) v rodinnom dome na 7,-€
  • b) pes chovaný v koterci pri bytovke alebo v záhrade 7,-€
  • c) malý bytový pes chovaný v bytovkách 7,-€
  • Za malého bytového psa sa považuje pes, ktorý má v kohútiku výšku maximálne 30cm.

 

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

Potrebné tlačivá:
údaje o daňovníkovi, priznanie k dani za psa,súhrn príloh
 

Doplňujúce informácie

Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie spoločným rozhodnutím. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Evidencia psov

  • VZN č. 3/2013 o podmienkach držania psov na území obce Sučany a dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013
  • Každý držiteľ psa na území obce Sučany je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.
  • náhradná evidenčná známka 3,50 € (napr. pri strate, zničení ap.) - platí sa v pokladni OcÚ

 

Vybavuje

Referát daní a poplatkov
Balková Dana

tel.: 043/42 410 18
e-mail: dane@sucany.sk

Ošípané

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu