Obsah

Určenie /zmena, zrušenie/ súpisného čísla a orientačného čísla

 

 

Obec Sučany v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené. Pred dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec  môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

 2. Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.

 3. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - obec uloží pokutu až do 6 638 eur.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.
 

Úkon Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
Určenie súpisného a orientačného čísla na budovu
 • žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu (tlačivo na stiahnutie)

 • doklad o vlastníctve k pozemku / resp. doklad o inom práve k pozemku/ 

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie

 • zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie)  

 • geometrický  plán / zameranie stavby pred  vydaním kolaudačného rozhodnutia

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti bez poplatku
Zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla budovy
 • žiadosť o zrušenie (zmenu) súpisného čísla a orientačného čísla na budovu (tlačivo na stiahnutie)

 • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove

 • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla 

 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti - právoplatné búracie povolenie alebo  doklad o odstránení stavby, geometrický plán

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti bez poplatku

 

Vybavuje:

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

 

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk