Obsah

Odpady

Tlačivá

Tlačivá

Čestné vyhlásenie pre osamele žijúce fyzické osoby Stiahnuté: 8x | 21.10.2021

Čestné vyhlásenie pre osamele žijúce fyzické osoby Stiahnuté: 7x | 21.10.2021

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 201x | 14.11.2019

Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 39x | 30.06.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy Stiahnuté: 10x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy Stiahnuté: 6x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy - príloha Stiahnuté: 5x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy - príloha Stiahnuté: 5x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy Stiahnuté: 11x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy Stiahnuté: 5x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov Stiahnuté: 2x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov Stiahnuté: 5x | 21.10.2021

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu v obci Sučany Celkový systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunál Stiahnuté: 178x | 14.11.2019

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 178x | 14.11.2019

Žiadosť o zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku za KO pre FO/PO od 1. 1. 2019 Stiahnuté: 169x | 14.01.2019

Stránka

  • 1