Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 52x | 18.01.2022

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 42x | 18.01.2022

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 275x | 14.11.2019

Počet smetných nádob a členov domácnosti Stiahnuté: 67x | 03.12.2021

Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 91x | 30.06.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy Stiahnuté: 71x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy Stiahnuté: 58x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy - príloha Stiahnuté: 53x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy - príloha Stiahnuté: 57x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy Stiahnuté: 90x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy Stiahnuté: 53x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov Stiahnuté: 51x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov Stiahnuté: 56x | 21.10.2021

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu v obci Sučany Celkový systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunál Stiahnuté: 245x | 14.11.2019

Žiadosť o zníženie odpustenie alebo vrátenie preplatku za komunálny odpad od 1.1.2022 Stiahnuté: 275x | 18.01.2022

Žiadosť o zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku za KO pre FO/PO od 1. 1. 2019 Stiahnuté: 227x | 14.01.2019

Stránka

  • 1