Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 30x | 18.01.2022

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 25x | 18.01.2022

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 253x | 14.11.2019

Počet smetných nádob a členov domácnosti Stiahnuté: 44x | 03.12.2021

Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 74x | 30.06.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy Stiahnuté: 51x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy Stiahnuté: 35x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy - príloha Stiahnuté: 34x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - bytové domy - príloha Stiahnuté: 34x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy Stiahnuté: 70x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy Stiahnuté: 38x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov Stiahnuté: 29x | 21.10.2021

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov Stiahnuté: 37x | 21.10.2021

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu v obci Sučany Celkový systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunál Stiahnuté: 216x | 14.11.2019

Žiadosť o zníženie odpustenie alebo vrátenie preplatku za komunálny odpad od 1.1.2022 Stiahnuté: 250x | 18.01.2022

Žiadosť o zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku za KO pre FO/PO od 1. 1. 2019 Stiahnuté: 211x | 14.01.2019

Stránka

  • 1