Obsah

Tlačivá

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 1,803x | 03.03.2022

Žiadosť o predĺženie nájmu bytu Stiahnuté: 684x | 03.03.2022

Stránka

  • 1

Byty

Bytový fond obce Sučany tvoria nájomné byty:

a) v bytových domoch vo vlastníctve obce postavených z finančných prostriedkov obce a s podporou štátu (ŠFRB alebo MVaRR SR),

b) ostatné nájomné byty vo vlastníctve obce.

 

Zoznam nájomných bytov ako aj obstarávanie činností súvisiacich s ich údržbou vedie referent správy majetku obce.

 

Obec eviduje nájomné byty postavených z finančných prostriedkov obce a s podporou štátu v 4 bytových domoch na Ulici Tehelnej v Sučanoch (ďalej len „bytové domy na Ulici Tehelnej“) a v 1 bytovom dome na ulici Hradiská (ďalej len „bytové domy na Ulici Hradiská“), pričom ich charakter je:

a) v bytových domoch na Ulici Tehelnej je 32 nájomných bytov,

b) z celkového počtu 32 nájomných bytov na Ulici Tehelnej 8 nájomných bytov spĺňa podmienky ustanovené dané Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „bezbariérový byt“),

c) v bytových domoch na Ulici Hradiská je 40 nájomných bytov,

d) z celkového počtu 40 nájomných bytov na Ulici Hradiská žiaden z nájomných bytov nespĺňa podmienky ustanovené dané Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „bezbariérový byt“)

 

Podmienky pridelenia a predĺženia nájmu bytu upravujeVZN obce Sučany č. 03/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov

čísla účtov pre platby nájomcov:

bytový dom druh platby číslo účtu
Hradiská zábezpeka SK7309000000005167495597
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK9109000000005165139628
Tehelná 5 zábezpeka SK8609000000005167845921
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK3609000000005167845948
Tehelná 7   zábezpeka SK1409000000005167845956
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK8909000000005167845964
Tehelná 9   zábezpeka SK6709000000005167845972
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK4509000000005167845980
Tehelná 11 zábezpeka SK1709000000005167845999
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK8709000000005167846000

 

   PORADOVNÍK   NA  PRIDELENIE  OBECNÝCH  NÁJOMNÝCH  BYTOV
  Typ bytu - adresa
Poradie: G - Hradiská 2-izb.Hradiská 3-izb.Hradiská 1-izb.Tehelná 3-izb.Tehelná  
1. Facunová Diana Najšlová Petra Facunová Eva Facunová Diana Turanová Alexandra  
2. Facunová Michaela   Feriancová Martina Facunová Michaela Facunová Eva  
3. Rácová Anna     Rácová Anna    
4. Hanesová Mária     Šalaga Matúš    
5. Burýšek Patrik     Krajmerová Kristína    
6. Weis Patrik     Weis Patrik