Obsah

Tlačivá

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 1,917x | 03.03.2022

Žiadosť o predĺženie nájmu bytu Stiahnuté: 734x | 03.03.2022

Stránka

  • 1

Byty

Bytový fond obce Sučany tvoria nájomné byty:

a) v bytových domoch vo vlastníctve obce postavených z finančných prostriedkov obce a s podporou štátu (ŠFRB alebo MVaRR SR),

b) ostatné nájomné byty vo vlastníctve obce.

 

Zoznam nájomných bytov ako aj obstarávanie činností súvisiacich s ich údržbou vedie referent správy majetku obce.

 

Obec eviduje nájomné byty postavených z finančných prostriedkov obce a s podporou štátu v 4 bytových domoch na Ulici Tehelnej v Sučanoch (ďalej len „bytové domy na Ulici Tehelnej“) a v 1 bytovom dome na ulici Hradiská (ďalej len „bytové domy na Ulici Hradiská“), pričom ich charakter je:

a) v bytových domoch na Ulici Tehelnej je 32 nájomných bytov,

b) z celkového počtu 32 nájomných bytov na Ulici Tehelnej 8 nájomných bytov spĺňa podmienky ustanovené dané Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „bezbariérový byt“),

c) v bytových domoch na Ulici Hradiská je 40 nájomných bytov,

d) z celkového počtu 40 nájomných bytov na Ulici Hradiská žiaden z nájomných bytov nespĺňa podmienky ustanovené dané Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „bezbariérový byt“)

 

Podmienky pridelenia a predĺženia nájmu bytu upravujeVZN obce Sučany č. 03/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov

čísla účtov pre platby nájomcov:

bytový dom druh platby číslo účtu
Hradiská zábezpeka SK7309000000005167495597
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK9109000000005165139628
Tehelná 5 zábezpeka SK8609000000005167845921
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK3609000000005167845948
Tehelná 7   zábezpeka SK1409000000005167845956
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK8909000000005167845964
Tehelná 9   zábezpeka SK6709000000005167845972
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK4509000000005167845980
Tehelná 11 zábezpeka SK1709000000005167845999
  bežný účet, nájomné, nedoplatky SK8709000000005167846000

 

   PORADOVNÍK   NA  PRIDELENIE  OBECNÝCH  NÁJOMNÝCH  BYTOV na rok 2024
  Typ bytu - adresa
Poradie: G - Hradiská 2-izb.Hradiská 3-izb.Hradiská 1-izb.Tehelná 3-izb.Tehelná  
1. Šútovcová Viktória   Fašánková Radoslava Hanesová Mária Turanová Alexandra