Obsah

Územné konanie

 

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia  (tlačivo na stiahnutie)

  • List vlastníctva

  • Doklad o uhradení správneho poplatku

  • Kópia z katastrálnej mapy

  • Zoznam známych účastníkov územného konania

  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta

  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku

  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x

  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)

Návrh spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni OcÚ