Obsah

Obec Sučany

Najväčšia obec Turca leží 7 km severovýchodne od Martina, v nadmorskej výške 393 m.n.m. V praveku bola osídlená ľudom lužickej a púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka je z roku 1264, keď kráľ Belo IV. vymenil bývalému zvolenskému županovi Mikovi, synovi Detricha, Sučany („possessio Suchan“) za Vrbicu.
Územie Sučian je nepretržite osídlené od mladšej doby bronzovej, 1300 rokov p.n.l. V stredoveku boli strediskom panstva, do ktorého patrili okolité dediny Podhradie, Konské, Nolčovo a Krpeľany. V polovici 14. storočia získavajú Sučany mestské výsady, stávajú sa výsadným mestečkom /oppidum/, obchodným, výrobným a kultúrnym strediskom Dolného Turca. Mali právo konať týždenné trhy a výročné jarmoky, vyberať mýto na brode, neskôr na moste cez Váh. V 15. storočí získavajú právo na dovoz, skladovanie a voľný obchod so soľou dovážanou z Poľska. V roku 1878 tu postavil A. Schulz veľkú teheleň, v roku 1894 vznikla parná píla . V súčasnosti je rozvinutá v obci veľká priemyselná zóna.
Zo Sučian pochádzajú osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života ako napr. Dr. Milan Hodža , predseda vlády ČSR v rokoch 1935–1938, spisovatelia D. Sinapius-Horčička, Rudo Moric, fotograf Eugen Lazišťan či geológ Ondrej Kožuch. V obci sídli aj Gymnázium bilingválne anglicko–slovenské, ktoré nesie meno  rodáka Milana Hodžu. Patrí medzi popredné gymnáziá na Slovensku.
Obec ponúka možnosti na šport /tenisové kurty, futbalové ihriská, kolkáreň/, turistiku a cestovný ruch.

Obec Sučany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a združujúci občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

https://www.google.com/maps/@49.10046,18.992847,15z?hl=sk

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateľov. Pri výkone samosprávy možno obci ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Obec pri výkone samosprávy plní najmä úlohy ustanovené v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Sučany samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Obyvateľom Obce Sučany je osoba, ktorá má na jej území trvalý pobyt. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce a vykonávajú jej samosprávu prostredníctvom:

  1. orgánov obce,
  2. miestneho referenda,
  3. zhromaždenia obyvateľov obce.

Obyvateľ obce sa podieľa na jej rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom obce. Základné práva a povinnosti obyvateľa obce ustanovuje § 3 zákona 369/1990 Zb. obecnom zriadení. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Znaky a symboly obce

erb obcevlajka obce pečať obce