Obsah

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci SučanyCelkový systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce v znení dodatkov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov. 

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad - harmonogram 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 431.59 kB

Separovaný zber - harmonogram 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 397.31 kB

Údaje o komunálnom odpade za rok 2021 podľa štatistického zisťovania

Údaje o komunálnom odpade za rok 2022 podľa štatistického zisťovania

Údaje o komunálnom odpade za rok 2023 podľa štatistického zisťovania

Separovaný zber - leták (480.55 kB)

 

Nádoby na zmesový komunálny odpad

Na zber zmesového komunálneho odpadu (Ďalej len “KO“) sú určené typizované zberné nádoby vo veľkostiach: 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l.


Zbernú nádobu na KO si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade, pričom platbu možno uhradiť v hotovosti do pokladne Obce Sučany. Ceny jednotlivých typov nádob sú určené v Cenníku obce Sučany (349.61 kB).
Nádobu na KO si občan môže následne prevziať na Stavebnom referáte. Ako doklad na prebratie nádoby na KO slúži príjmový pokladničný doklad, ktorým sa občan preukáže.
Zbernú nádobu si možno zakúpiť aj u iného distribútora, pričom musí ísť o typizovanú zbernú nádobu s predpísanými rozmermi s objemom.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu nasledovne:
a) odvoz obsahu zberných nádob 110 a 120 litrových - raz za dva týždne,

Odvoz zmesového komunálneho odpadu (110 l a 120 l) kuka nádob sa vykonáva v obci Sučany v utorok a v stredu raz za dva týždne. Na internetovej stránke www.brantnerfatra.sk si každý občan môže vygenerovať harmonogram odvozu odpadu podľa ulice a čísla domu.

V utorok sa vyvážajú ulice:

Hlavná, 1.Mája, Pod Bukovinou, Kollárova, 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Partizánska, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Horčičkova, Moyzesova, Čsl. Armády, Štiavnická cesta, Podhradská cesta, Tehelná, Mierová, F. Kráľa, Osloboditeľov, Stromová, Pod Brezinou, Stará Teheleň

V stredu sa vyvážajú ulice:

Jilemnického, Gen. Svobodu, Sokolská, J. Kostru, Ing. Kožucha, Sološenkova, Železničná, Sládkovičova, Pionierska, Vrútocká cesta, J. A. Komenského, Štúrova, Hodžova, Nám. SNP, Dukelských hrdinov, Hviezdoslavova, Hurbanova, Stará Hradská, Ď. Langsfelda, Hradiská, Budovateľská a celé Hrabiny


b) odvoz obsahu zberných nádob 1 100 litrových - jedenkrát za týždeň,
c) odvoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch:


Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zberová spoločnosť iba vtedy, ak pôvodca odpadu spĺňa nasledovné podmienky:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas vývozu komunálneho odpadu
b) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť,
c) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t.j. zberná nádoba nie je poškodená, zablokovaná atď.
d) v zbernej nádobe má umiestnený iba zmesový komunálny odpad (nie nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad a iné odpady, ktoré nepatria do zmesového komunálneho odpadu).

Zberný dvor

Zberný dvor, ktorý prevádzkuje Obec Sučany je umiestnený na ul. Dukelských hrdinov v Sučanoch. Zberný dvor môžu využívať fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Sučany.

Otváracie hodiny od začiatku novembra do konca marca:
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: zatvorené
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: 7:00 - 15:00
Nedeľa: zatvorené
Cez sviatky je zberný dvor zatvorený.

Otváracie hodiny od začiatku apríla do konca októbra:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: zatvorené
Streda: 9:00 - 17:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: 7:00 - 15:00
Nedeľa: zatvorené

Cez sviatky je zberný dvor zatvorený.

Vážení občania, orezané konáre a kríky môžete doniesť na novovytvorené zberné miesto za cintorínom smerom na Agromajetok.

zberne-miesto-konare.jpg 


Na zbernom dvore sa zbierajú nasledovné vyseparované komunálne odpady:
a) komunálne odpady, ktoré neobsahujú nebezpečný odpad:

- plasty, kovové obaly (plechovky), kompozity

- šatstvo

- sklo

- drobný stavebný odpad

- objemný odpad

- jedlé oleje a tuky

- kartóny

- elektroodpad nevykazujúci nebezpečné vlastnosti

- tráva 

b) komunálne odpady, ktoré obsahujú nebezpečný odpad:

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (vyradené chladničky)

- batérie a akumulátory

- odpadové a prevodové oleje

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly kovové alebo plastové znečistené škodlivinami)

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (odpad z havárie v prípade rozliatia nebezpečného odpadu).Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.
 


Objemný odpad (ako napr. nábytok )
Obec zabezpečuje zber objemného odpadu minimálne dvakrát za rok, v jarnom a jesennom období, pričom sú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu občania tento odpad umiestniť. O termíne zberu sú občania vopred informovaní.
Občania môžu objemný odpad doviezť na Zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany.


Odpad s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
Do skupiny odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok patrí: rozpúšťadlá, farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, motorové a mazacie oleje a pod.
Tento odpad je zakázané ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
Občania môžu odpad s obsahom škodlivých látok doviezť na Zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany.


Drobný stavebný odpad
V obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Medzi drobný stavebný odpad patrí: betón, tehly,  zemina a kamenivo.
Drobný stavebný odpad sa odoberá iba od fyzických osôb s trvalým pobytom v obci Sučany, po preukázaní sa občianskym preukazom. 
Občania môžu drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín doviezť na zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec v rozsahu o objeme:
- 60l/0,06 m3 (fúrik)/týždeň/1 občan
- 80l/0,08 m3 (vrece)/týždeň/1 občan
- 30l/0,03 m3 (vedro)/týždeň/1 občan
najviac však 1 m3 drobného stavebného odpadu/1 kalendárny rok/ 1 občan.
V prípade prekročenia tejto hranice bude drobný stavebný odpad spoplatnený sadzbou 0,0033 eura za jeden liter.

(prepočet vychádza z údajov Ministerstva životného prostredia SR pre určenie váhy odpadu objemovým spôsobom)

prepočet váhy odpadu objemovým spôsobom od MŽPSR (248.77 kB)
Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je stanovená v Dodatku č. 3 k VZN obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Väčší objem drobného stavebného odpadu (prívesný vozík a väčšie) je nutné vyviezť na skládku Brantner Fatra podľa ich cenníka.


Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
c) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov z domácností,
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
h) šatstvo a textil

Na triedený zber komunálnych odpadov (okrem liekov) sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber a výkup v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.


Elektroodpad z domácností
Medzi elektroodpad patria: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky atď.
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach elektrospotrebičov alebo na Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.
Elektroodpad je zakázané rozoberať a ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov alebo ukladať vedľa nich alebo elektroodpady ukladať na verejné priestranstvá obce. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou.


Použité batérie a akumulátory
Občania môžu batérie a akumulátory bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach batérii a akumulátorov alebo na Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.
Batérie a akumulátory je zakázané ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov alebo ukladať vedľa nich alebo batérie a akumulátory ukladať na verejné priestranstvá obce.
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.


Odpady z obalov a neobalových výrobkov ( papiera, skla, plastov, kovov, kompozitov )

Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov sa môže použiť spoločná zberná nádoba, nakoľko je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu.
Zakazuje sa odovzdať odpady z obalov a neobalových výrobkov iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Občania môžu obaly a neobalové výrobky odovzdať aj na Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.

Informácie, ako správne triediť odpad, Vám ponúkame aj na tomto infoletákuzberovej spoločnosti.


Papier a lepenka - na území obce je zabezpečený mobilný výkup papiera a lepenky dvakrát ročne oprávnenou spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere papiera vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce ( na webovom sídle obce, miestnym rozhlasom , na informačnej tabuli obce).
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.


Plasty, kovy, kompozity – triedia sa spoločne do 1100 l zberných nádob a do určených vriec žltej farby na triedený zber komunálnych odpadov.
Patria sem:
- plasty: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
- kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble
( bez bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
- kompozity: viacvrstvové obaly z mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína a avivážnych prostriedkov
Nepatria sem:
- plasty: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
- kovy: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
- kompozity: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, znečistené kompozitné obaly
Väčšie kusy plastového odpadu a kovového odpadu je vhodné odovzdať na zbernom dvore resp. počkať na zber objemného odpadu.


Sklo a odpady zo skla – triedia sa spoločne do 1100 l zberných nádob zelenej farby na triedený zber komunálnych odpadov.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.


Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich od občanov prevziať a zhromažďovať.
Lieky je potrebné do lekárne odovzdať zbavené obalu a zosypané do plastového, prípadne papierového vrecka.
Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.


Šatstvo, textil
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na  Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.


Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Jedlé oleje a tuky z domácností
Na území obce je zabezpečený mobilný výkup jedlých olejov a tukov spolu s výkupom papiera a lepenky dvakrát ročne oprávnenou spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Odpadové jedlé oleje a tuky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.
Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere odpadových jedlých olejov a tukov vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce ( na webovom sídle obce, miestnym rozhlasom , na informačnej tabuli obce).
Odpadové jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v pôvodných plastových fľašiach od olejov prípadne v PET fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
Občania môžu odpadové jedlé oleje a tuky odovzdať aj na Zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.

Jedlé oleje a tuky môžte v plastových fľašiach odovzdať aj do 120 L hnedých nádob, ktoré sú umiestnené po obci. Vývoz týchto nádob je raz za mesiac.

Stanoviská: 

1. Ul. Jánošíkova

2. Ul. Jánošíkova

3. Ul. Fučíkova (pri obchode Jednota)

4. Ul. Podskala (oproti bytovke č. 21)

5. Ul. Tehelná (pri stanovisku na triedený odpad)

6. Ul. Tehelná 1

7. Na rohu ulíc Stromová a Mierová

8. Ul. Mierová ( pri bytovke č. 3 a 5)

9. Ul. Fraňa Kráľa (pri bytovke č. 7)

10. Ul. Pod Brezinou ( pri bytovke  č. 6)

11. Ul. Pod Brezinou ( pri bytovke č. 2)

12. Ul. Pod Brezinou (pri parku)

13. Ul. Stará Teheleň (oproti RD č. 28)

14. Ul. Budovateľská (pri bytovke č. 1)

15. Ul. Hradiská č. 14

16. Ul. Hradiská č. 16

17. Ul. Hradiská (pri bytovke 27A,27B)

18. Ul. Pod StrelnicouBiologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad ) je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce alebo spaľovať.
Medzi zelený biologicky rozložiteľný odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania stromov a krovín, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Od 1.1.2017 obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej zástavbe, tak že každá domácnosť bude mať kompostovací zásobník (kompostér), v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Občania môžu biologicky rozložiteľný komunálny odpad ukladať do vlastných kompostovísk, alebo tento odpad odovzdať do Zberného dvora na ul. Dukelských hrdinov, Sučany.  Konáre je možné odovzdať v max. dĺžke 1 m.


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Obec Sučany zbiera biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group s. r. o. Na vybraných stanoviskách sú umiestnené nádoby hnedej farby (označené: KUCHYNSKÝ ODPAD) na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) je odpad z rastlinných a živočíšnych potravín:

 • bez tepelnej úpravy (zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny/ovocia, zvyšky syrov, mäsových spracovaných produktov a pod.)
 • alebo po tepelnej úprave (zvyšky varenej stravy), bez rastlinných olejov

 

Kuchynský odpad zbierame v domácnosti do vlastných kýblikov alebo nádob, ktoré následne podľa potreby vysypeme do hnedých nádob na stojiskách.

Druhá alternatíva je, že si zakúpite kompostovateľné sáčky (biodegradovateľné) a budete do nich zbierať kuchynský odpad taktiež BEZ akýchkoľvek obalov a následne takýto kompostovateľný sáčok vložíte do nádoby na kuchynský odpad na stojisku. Kompostovateľné sáčky si môžete kúpiť aj v predajniach potravín v obci.

Kuchynský odpad zbierame vždy BEZ akýchkoľvek obalov. Ak na zbieranie kuchynského odpadu použijete igelitové vrecko, obsah vrecka vysypte do hnedej nádoby na kontajnerovom stojisku, igelitové vrecko však hoďte, prosíme, do nádoby na komunálny odpad.  Žiadame obyvateľov, aby do zberných nádob určených na BRKO nevhadzovali iný odpad. Obsah nádob sa odváža a spracúva v bioplynovej stanici, iné odpady by znemožnili jeho spracovanie.

Čo patrí do nádoby na BRKO?

 • zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál,
 • vrecúška z čaju,
 • káva a filtre z kávovarov, 
 • škrupiny z vajíčok a orechov,
 • zvyšky tuhého vareného jedla,
 • potraviny po záruke bez obalov,
 • izbové rastliny, kvety, lístie,
 • rolky z toaletného papiera...

Čo do nádoby na BRKO určite nedávajte?

 • obaly z potravín,
 • výkaly domácich zvierat,
 • tekutý odpad (olej, mlieko,...),
 • cigaretové ohorky,
 • plienky,
 • igelitové vrecká...

Rodinné domy majú naďalej možnosť kompostovania v záhradných kompostéroch.

Stanoviská:

1. Na rohu ulice Vrútocká cesta a ul. J. A. Komenského

2. Ul. J. A. Komenského (pri starom futbalovom ihrisku)

3. Ul. Dukelských hrdinov ( na rohu ulíc Dukelských hrdinov a Hodžova)

4. Ul. Námestie SNP (pri obecnom úrade)

5. Ul. Jánošíkova

6. Ul. Jánošíkova

7. Ul. Fučíkova (pri obchode Jednota)

8. Ul. Podskala (oproti bytovke č. 21)

9. Ul. Tehelná (pri stanovisku na triedený odpad)

10. Ul. Tehelná 1

11. Na rohu ulíc Stromová a Mierová

12. Ul. Mierová ( pri bytovke č. 3 a 5)

13. Ul. Fraňa Kráľa (pri bytovke č. 7)

14. Ul. Pod Brezinou ( pri bytovke  č. 6)

15. Ul. Pod Brezinou ( pri bytovke č. 2)

16. Ul. Pod Brezinou (pri parku)

17. Ul. Stará Teheleň (oproti RD č. 28)

18. Ul. Budovateľská (pri bytovke č. 1)

19. Ul. Hradiská č. 14

20. Ul. Hradiská č. 16

21. Ul. Hradiská (pri bytovke 27A,27B)

22. Ul. Pod StrelnicouBiologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.


Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu v Martine, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, e-mailom na adresu: sekretariat@sucany.sk alebo korcekova@sucany.sk, telefonicky na čísle 043/4241026, 043/4293281, alebo osobne na Obecný úrad Sučany, referát životného prostredia u Ing. Korčekovej.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad v Martine, odbor starostlivosti o životné prostredie.


Poplatok za komunálne odpady

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a oslobodenie od poplatku vymedzuje VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Obec Sučany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo vznik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné doklady

■ Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby (tlačivo)

■ Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby (tlačivo)

■ Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za KO (tlačivo)

■ Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad (tlačivo)

■ Živnostenský list

Vybavuje

Referát daní a poplatkov

Kontakt

tel.: 043/4241020, 0910 929 305

e-mail: socialne@sucany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Poplatok

■ Poplatok za komunálne odpady vyrubí správca poplatku platobným výmerom a zašle poplatníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku na rok 2016 je na základe uvedenia

v rozhodnutí.

■ V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa poplatník o uložení nedozvedel.

■ Poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OÚ.

 

Obec Sučany v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 32,46 %.