Obsah

Odpady

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci SučanyCelkový systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce v znení dodatku   č. 1 z 13.12.2017 a dodatku č. 2 z 15.2.2018, ktoré je účinné od 01. 07. 2016.

Zmesový komunálny odpad

Harmonogram vývozu na rok 2020

Nádoby na zmesový komunálny odpad

Na zber zmesového komunálneho odpadu (Ďalej len “KO“) sú určené typizované zberné nádoby vo veľkostiach: 110 l, 120 l a 1100 l.
Na zber zmesového KO z rodinných domov sa používajú 110 l zberné nádoby a 120 l zberné nádoby.
Na zber zmesového komunálneho odpadu z bytových domov sa používajú 1 100 l zberné nádoby.

Zbernú nádobu na KO si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade, pričom platbu možno uhradiť v hotovosti do pokladne Obce Sučany. Ceny jednotlivých typov nádob sú určené v Cenníku Obce Sučany pre nádoby na KOa je zverejnený aj na úradnej tabuli.
Nádobu na KO si občan môže následne prevziať na Zbernom dvore. Ako doklad na prebratie nádoby na KO slúži príjmový pokladničný doklad, ktorým sa občan preukáže pracovníkovi na zbernom dvore.
Zbernú nádobu si možno zakúpiť aj u iného distribútora, pričom musí ísť o typizovanú zbernú nádobu s predpísanými rozmermi s objemom.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu nasledovne:
a) odvoz obsahu zberných nádob 110 a 120 litrových - raz za dva týždne,

Odvoz zmesového komunálneho odpadu (110 l a 120 l) kuka nádob sa vykonáva v obci Sučany v utorok a v stredu raz za dva týždne tak ako v roku 2019. Na internetovej stránke www.brantnerfatra.sk si každý občan môže vygenerovať harmonogram odvozu odpadu podľa ulice a čísla domu.

V utorok sa vyvážajú ulice:

Hlavná, 1.Mája, Pod Bukovinou, Kollárova, 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Partizánska, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Horčičkova, Moyzesova, Čsl. Armády, Štiavnická cesta, Podhradská cesta, Tehelná, Mierová, F. Kráľa, Osloboditeľov, Stromová, Pod Brezinou, Stará Teheleň

V stredu sa vyvážajú ulice:

Jilemnického, Gen. Svobodu, Sokolská, J. Kostru, Ing. Kožucha, Sološenkova, Železničná, Sládkovičova, Pionierska, Vrútocká cesta, J. A. Komenského, Štúrova, Hodžova, Nám. SNP, Dukelských hrdinov, Hviezdoslavova, Hurbanova, Stará Hradská, Ď. Langsfelda, Hradiská, Budovateľská a celé Hrabiny


b) odvoz obsahu zberných nádob 1 100 litrových - jedenkrát za týždeň,
c) odvoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch:


Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zberová spoločnosť iba vtedy, ak pôvodca odpadu spĺňa nasledovné podmienky:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas vývozu komunálneho odpadu
b) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť,
c) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t.j. zberná nádoba nie je poškodená, zablokovaná atď.
d) v zbernej nádobe má umiestnený iba zmesový komunálny odpad (nie nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad a iné odpady, ktoré nepatria do zmesového komunálneho odpadu).

Zberný dvor

Zberný dvor, ktorý prevádzkuje Obec Sučany je umiestnený na ul. Dukelských hrdinov v Sučanoch.

Otváracie hodiny na zbernom dvore:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: zatvorené
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: 7:00 - 15:00

Cez sviatky je zberný dvor zatvorený.


Na zbernom dvore sa zbierajú nasledovné vyseparované komunálne odpady:
a) komunálne odpady, ktoré neobsahujú nebezpečný odpad:
- plasty, kovové obaly (plechovky), kompozity
- šatstvo
- sklo
- drobný stavebný odpad
- objemný odpad
- jedlé oleje a tuky
- elektroodpad nevykazujúci nebezpečné vlastnosti
b) komunálne odpady, ktoré obsahujú nebezpečný odpad:
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (vyradené chladničky)
- batérie a akumulátory
- odpadové a prevodové oleje
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly kovové alebo plastové znečistené škodlivinami)
- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (odpad z havárie v prípade rozliatia nebezpečného odpadu).

Drobný stavebný odpad


Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.
 


Objemný odpad (ako napr. nábytok )
Obec zabezpečuje zber objemného odpadu minimálne dvakrát za rok, v jarnom a jesennom období, pričom sú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu občania tento odpad umiestniť. O termíne zberu sú občania vopred informovaní.
Občania môžu objemný odpad doviezť na Zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany.


Odpad s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
Do skupiny odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok patrí: rozpúšťadlá, farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, motorové a mazacie oleje a pod.
Tento odpad je zakázané ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
Občania môžu odpad s obsahom škodlivých látok doviezť na Zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany.


Drobný stavebný odpad
V obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Medzi drobný stavebný odpad patrí: betón, tehly, obkladačky, keramika, výkopová zemina, zemina a kamenivo.
Drobný stavebný odpad sa odoberá iba od fyzických osôb s trvalým pobytom v obci Sučany, po preukázaní sa občianskym preukazom. 
Občania môžu drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín doviezť na zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec v rozsahu o objeme:
- 60l/0,06 m3 (fúrik)/týždeň/1 občan
- 80l/0,08 m3 (vrece)/týždeň/1 občan
- 30l/0,03 m3 (vedro)/týždeň/1 občan
najviac však 1 m3 drobného stavebného odpadu/1 kalendárny rok/ 1 občan.
V prípade prekročenia tejto hranice bude drobný stavebný odpad spoplatnený sadzbou 0,0033 eura za jeden liter.
Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je stanovená v Dodatku č. 3 k VZN obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Väčší objem drobného stavebného odpadu (prívesný vozík a väčšie) je nutné vyviezť na skládku Prefa Sučany. Fyzická osoba (občan) s trvalým pobytom v obci Sučany tento stavebný odpad zaplatí na skládke Prefa Sučany podľa cenníka pre obec Sučany 12 eur/tonu s DPH. Trvalý pobyt je občan povinný preukázať hodnoverným dokladom. Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v obci Sučany zaplatí na skládke Prefa Sučany 16 eur/tonu s DPH. Prevádzková doba na skládke je od pondelka do piatku: 7:00 - 15:30 hod, zodpovedný vedúci je pán Sobkuliak Roman, t. č. 0914 358 456.
V sobotu môžu občania s trvalým pobytom v obci Sučany vyviezť väčší objem drobného stavebného odpadu do prevádzky EBA Sučany v čase medzi 8:00 a 14:00 hod. Občan sa preukáže občianskym preukazom a dostane vážny lístok na základe ktorého bude povinný do 10 kalendárnych dní zaplatiť v pokladni Obecného úradu Sučany stanovenú sumu podľa cenníka pre obec Sučany a to 12 eur/tonu s DPH. 


Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
c) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov z domácností,
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
h) šatstvo a textil

Na triedený zber komunálnych odpadov (okrem liekov) sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber a výkup v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.


Elektroodpad z domácností
Medzi elektroodpad patria: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky atď.
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach elektrospotrebičov alebo na Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.
Elektroodpad je zakázané rozoberať a ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov alebo ukladať vedľa nich alebo elektroodpady ukladať na verejné priestranstvá obce. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou.


Použité batérie a akumulátory
Občania môžu batérie a akumulátory bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach batérii a akumulátorov alebo na Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.
Batérie a akumulátory je zakázané ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov alebo ukladať vedľa nich alebo batérie a akumulátory ukladať na verejné priestranstvá obce.
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.


Odpady z obalov a neobalových výrobkov ( papiera, skla, plastov, kovov, kompozitov )

Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov sa môže použiť spoločná zberná nádoba, nakoľko je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu.
Zakazuje sa odovzdať odpady z obalov a neobalových výrobkov iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Občania môžu obaly a neobalové výrobky odovzdať aj na Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.

Informácie, ako správne triediť odpad, Vám ponúkame aj na tomto infoletákuzberovej spoločnosti.


Papier a lepenka - na území obce je zabezpečený mobilný výkup papiera a lepenky dvakrát ročne oprávnenou spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere papiera vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce ( na webovom sídle obce, miestnym rozhlasom , na informačnej tabuli obce).
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.


Plasty, kovy, kompozity – triedia sa spoločne do 1100 l zberných nádob a do určených vriec žltej farby na triedený zber komunálnych odpadov.
Patria sem:
- plasty: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
- kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble
( bez bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
- kompozity: viacvrstvové obaly z mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína a avivážnych prostriedkov
Nepatria sem:
- plasty: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
- kovy: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
- kompozity: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, znečistené kompozitné obaly
Väčšie kusy plastového odpadu a kovového odpadu je vhodné odovzdať na zbernom dvore resp. počkať na zber objemného odpadu.


Sklo a odpady zo skla – triedia sa spoločne do 1100 l zberných nádob zelenej farby na triedený zber komunálnych odpadov.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.


Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich od občanov prevziať a zhromažďovať.
Lieky je potrebné do lekárne odovzdať zbavené obalu a zosypané do plastového, prípadne papierového vrecka.
Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.


Šatstvo, textil
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na  Zbernom dvore na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.


Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Jedlé oleje a tuky z domácností
Na území obce je zabezpečený mobilný výkup jedlých olejov a tukov spolu s výkupom papiera a lepenky dvakrát ročne oprávnenou spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Odpadové jedlé oleje a tuky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.
Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere odpadových jedlých olejov a tukov vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce ( na webovom sídle obce, miestnym rozhlasom , na informačnej tabuli obce).
Odpadové jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v pôvodných plastových fľašiach od olejov prípadne v PET fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
Občania môžu odpadové jedlé oleje a tuky odovzdať aj na Zberný dvor na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.


Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad ) je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce alebo spaľovať.
Medzi zelený biologicky rozložiteľný odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania stromov a krovín, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Od 1.1.2017 obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej zástavbe, tak že každá domácnosť bude mať kompostovací zásobník (kompostér), v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Občania môžu biologicky rozložiteľný komunálny odpad ukladať do vlastných kompostovísk, alebo tento odpad odovzdať aj do spoločnosti EBA, s. r. o., Prevádzka Sučany ul. Priemyselná v pracovných dňoch v čase od 6:00 do 18:00, kde im bude odpad uložený bezplatne. Konáre v max. dĺžke 1 m, je možné odovzdať do Zberného dvora na ul. Dukelských hrdinov, Sučany, ktorý prevádzkuje obec.

Obec poskytuje pre občanov, ktorí nemajú vlastné kompostovisko aj možnosť mobilného zberu zeleného biologicky rozložiteľného odpadu a to počas mesiacov apríl až november. Na jednotlivých stanoviskách v obci je každú sobotu pristavená traktorová vlečka, kde môžu občania tento odpad umiestniť. Stanoviská na zber zeleného biologicky rozložiteľného odpadu sú tieto:
1.Sídlisko Prefa – park,
2. Hrabiny – Fatranská cesta -autobusová otoč,
3. Okále – parkovisko - bývalá JEDNOTA,
4. Ul. Fučíkova – pri obchode JEDNOTA.

O časovom harmonograme mobilného zberu sú občania informovaní prostredníctvom webového sídla obce, obecných novín, miestneho rozhlasu a informačnej tabule obce.
 

Zber trávy a lístia

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že traktor s vlečkou na zber „zeleného“ odpadu – t. j. posekanej trávy zo záhrad a okolia rodinných domov od soboty 26.10. 2019 nebude zberať. Odpad zo záhrad a konáre s dĺžkou max. 1 m je potrebné zaviezť do zberného dvora.Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nezavádza. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že zavedenie tohto triedeného zberu je ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.


Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu v Martine, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, e-mailom na adresu: sekretariat@sucany.sk alebo korcekova@sucany.sk, telefonicky na čísle 043/4241026, 043/4293281, alebo osobne na Obecný úrad Sučany, referát životného prostredia u Ing. Korčekovej.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad v Martine, odbor starostlivosti o životné prostredie.


Poplatok za komunálne odpady

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a oslobodenie od poplatku vymedzuje VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Obec Sučany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo vznik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné doklady

■ Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby (tlačivo)

■ Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby (tlačivo)

■ Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za KO (tlačivo)

■ Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad (tlačivo)

■ Živnostenský list

Vybavuje

Referát daní a poplatkov

Kontakt

tel.: 043/4241020, 0910 929 305

e-mail: socialne@sucany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Poplatok

■ Poplatok za komunálne odpady vyrubí správca poplatku platobným výmerom a zašle poplatníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku na rok 2016 je na základe uvedenia

v rozhodnutí.

■ V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa poplatník o uložení nedozvedel.

■ Poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OÚ.

 

Obec Sučany v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 32,46 %.