Obsah

VÝSLEDKY  VOLIEB 2022

 

Výsledky komunálnych volieb na starostu obce zo dňa 29.10.2022

p.č.

Priezvisko, meno

okr.1

okr.2

okr.3

okr.4

Spolu

strana/nezávislý

1.

Rybár Martin

307

333

475

255

1367

 Nezávislý kandidát

2.

Plžik Vladimír, Ing.

67

67

54

44

232

 Hlas - sociálna demokracia

3.

Červenec Ľubomír Ing.

26

27

22

14

89

 Národná koalícia/nezáv.kand.

4.

Olbert Vladimír, Mgr.

25

17

20

4

66

 Smer - sociálna demokracia

 

spolu

425

444

568

317

1754

 
 

 

Výsledky komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2022

p.č.

Priezvisko, meno

okr.1

okr.2

okr.3

okr.4

Spolu

strana/nezávislý

1

Koyš Richard MUDr.

168

174

257

146

745

KDH

2

Ďaďová Veronika Mgr.

181

155

199

91

626

KDH

3

Giert Martin

152

153

199

110

614

nezávislý kandidát

4

Kyselica Ľubomír

145

177

144

105

571

nezávislý kandidát

5

Belica Peter JUDr. Mgr.

114

136

198

97

545

KDH

6

Mihálik Miroslav

134

179

103

95

511

nezávislý kandidát

7

Žuchová Lenka, Mgr.

91

127

115

111

444

nezávislá kandidátka

8

Pohl Peter, Ing.

65

78

195

60

398

KDH

9

Cuna Milan

107

75

113

77

372

nezávislý kandidát

10

Krčula Peter

91

142

65

68

366

Národná koalícia/nezáv.kand.

11

Kováč Róbert Mgr.

88

110

112

51

361

HLAS-sociálna demokracia

12

Bobčeková Marta, Ing.

95

91

94

79

359

nezávislá kandidátka

13

Čabuda Ján

100

102

94

61

357

HLAS-sociálna demokracia

14

Plžik Vladimír, Ing.

93

105

101

57

356

HLAS-sociálna demokracia

15

Kornuta Ľubomír

81

93

52

73

299

Národná koalícia/nezáv.kand.

16

Špirko Ľubomír

77

86

76

58

297

HLAS-sociálna demokracia

17

Balko Peter, Mgr.

69

55

111

40

275

KDH

18

Cervanová Dana Mgr.

88

54

72

57

271

Progresívne Slovensko

19

Masnica Peter

63

64

83

38

248

KDH

20

Zachar Ivan, Ing.

56

62

70

56

244

SNS

21

Červenec Ľubomír, Ing.

59

91

43

50

243

Národná koalícia/nezáv.kand.

22

Olbert Vladimír, Mgr.

62

61

82

38

243

Smer - sociálna demokracia

23

Beniač Peter, MVDr.

48

65

69

55

237

KDH

24

Baka Ján

45

52

38

78

213

HLAS-sociálna demokracia

25

Farský Ľubomír

44

29

82

49

204

KDH

26

Lisík Jozef

60

56

34

52

202

nezávislý kandidát

27

Oreška Branislav,  Mgr.

50

62

39

28

179

KDH

28

Benko Andrej

32

34

40

19

125

KDH

29

Fecko František

26

21

26

40

113

HLAS-sociálna demokracia

 

Sumár:                              

 

 

 

 

 

 

okr.1

okr.2

okr.3

okr.4

Spolu

počet voličov zapísaných v zozname voličov

1137

1013

1131

661

3 942

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

438

445

578

318

1 779

počet voličov, ktorí odovzdali obálku

438

445

577

318

1 778

počet platných hlasov.lístkov odovzdaných pre

 

 

 

 

 

voľby do obecného zastupiteľstva

421

438

557

303

1 719

počet platných hlasov.lístkov odovzdaných pre

 

 

 

 

 

voľby starostu obce

425

444

568

317

1 754

 

percentuálna účasť voličov :              45,13

 

 

Miestna  volebná komisia v Sučanoch

 

uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v  Sučanoch, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 1. Do Obecného zastupiteľstva v Sučanoch boli zvolení :                        
   

     Meno, priezvisko, politická strana2)

 1. Richard Koyš, MUDr., Kresťanskodemokratické hnutie

 2. Veronika Ďaďová, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

 3. Martin Giert, Nezávislý kandidát

 4. Ľubomír Kyselica, Nezávislý kandidát

 5. Peter Belica, JUDr., Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

 6. Miroslav Mihálik, Nezávislý kandidát

 7. Lenka Žuchová, Mgr., Nezávislá kandidátka

 8. Peter Pohl, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie

 9. Milan Cuna, Nezávislý kandidát

10. Peter Krčula, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11. Róbert Kováč, Mgr., HLAS – sociálna demokracia

 

 

 1. Za starostu obce  Sučany bol zvolený:
   

Meno, priezvisko, politická strana2)

Martin Rybár, Nezávislý kandidát

 

V

Sučanoch

 

Dátum:

30. 10. 2022

     

 

Saskia Balážová

predseda volebnej komisie

podpis

 

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.

 

 

 

Voľby a referendá

ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA - COVID

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce Sučany :

 

Ing. Dagmar Rendková, telefón :

043/42410 13

0902 911 838

 

 sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to :

 od pondelka 24.októbra do piatku 28.októbra 2022 do 12.00 hod.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív  pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskejrepubliky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Sučany (98.65 kB)

 1. Ľubomír Červenec, Ing., 53 r., konateľ spoločnosti, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 2. Vladimír Olbert, Mgr., 55 r., referent rozvoja mesta, Smer – sociálna demokracia
 3. Vladimír Plžik, Ing., 62 r., samostatný referent, Hlas - sociálna demokracia
 4. Martin Rybár, 48 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Sučany  (112.68 kB)

Volebný obvod č. 1

 

 1. Ján Baka, 33 r., podnikateľ, Hlas-sociálna demokracia
 2. Peter BalkoMgr., 48 r., operatívny nákupca, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Peter BelicaJUDr., Mgr., 43 r., advokát, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Peter BeniačMVDr., 50 r., veterinárny lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Andrej Benko, 20 r., študent, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Marta BobčekováIng., 64 r., samostatná referentka, nezávislá kandidátka
 7. Dana CervanováMgr., 56 r., sociálna poradkyňa, Progresívne Slovensko
 8. Milan Cuna, 37 r., živnostník, nezávislý kandidát
 9. Ján Čabuda, 60 r., strojný zámočník,  Hlas-sociálna demokracia
 10. Ľubomír Červenec, Ing., 53 r., konateľ spoločnosti, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 11. Veronika ĎaďováMgr., 37 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Ľubomír Farský, 50 r., dispečer železníc, Kresťanskodemokratické hnutie
 13. František Fecko, 47 r., výsluhový dôchodca, Hlas-sociálna demokracia
 14. Martin Giert,42 r., ošetrovateľ zvierat, nezávislý kandidát
 15. Ľubomír Kornuta, 53 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 16. Róbert KováčMgr., 61 r., výsluhový dôchodca, Hlas-sociálna demokracia
 17. Richard KoyšMUDr., 50 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
 18. Peter Krčula, 54 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 19. Ľubomír Kyselica, 51 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 20. Jozef Lisík, 39 r., živnostník, nezávislý kandidát
 21. Peter Masnica, 43 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
 22. Miroslav Mihálik, 45 r., majster výroby, nezávislý kandidát
 23. Vladimír OlbertMgr., 55 r., referent rozvoja mesta, Smer - sociálna demokracia
 24. Branislav OreškaMgr., 32 r., referent nákupu,  Kresťanskodemokratické hnutie
 25. Vladimír PlžikIng., 62 r., samostatný referent, Hlas-sociálna demokracia
 26. Peter PohlIng., 40 r., projektový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
 27. Ľubomír Špirko, 55 r., obchodný manažér, Hlas-sociálna demokracia
 28. Ivan Zachar,Ing., 61 r., štátny zamestnanec, Slovenská národná strana
 29. Lenka ŽuchováMgr., 40 r., hlavná kontrolórka, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí  11  poslancov.

 

 

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja  zasiela  podľa 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

 

 1. Katarína Boková, 40 r., referentka oddelenia exportu, Turčianske Kľačany, Slovenské hnutie obrody
 2. František Drozd, 62 r., SZČO, Čadca, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
 3. Igor Choma, Ing., 58 r., manažér, výkonný riaditeľ, Žilina, Smer - sociálna demokracia
 4. Igor Janckulík, Bc., 54 r., podpredseda samosprávneho kraja, Krušetnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, Slovenská národná strana
 5. Erika Jurinová, Ing., 51 r., predsedníčka samosprávneho kraja, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita
 6. Marián Murín, 55 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
 7. Peter Slyško, 39 r., manažér, Rajecké Teplice, Hlas - sociálna demokracia
 8. Andrea Starinská, Mgr., 45 r., mediátorka, Kysucké Nové Mesto, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 9. Miroslav Urban, MUDr., 49 r., poslanec parlamentu, Štiavnička, Republika
 10. Daniela Zemanová, 56 r., učiteľka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

                        pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

Volebný obvod č. 6

 

 1. Tibor Adamko, PhDr., 50 r., vedúci pracovník, Martin, Hlas - sociálna demokracia
 2. Anton Ančic, Ing., 42 r., SZČO, Turčianske Jaseno, Slovenské hnutie obrody
 3. Svetana Angelová, 69 r., dôchodkyňa, Príbovce, Slovenské hnutie obrody
 4. Martina Antošová, Mgr., PhD., MBA, 45 r., projektová manažérka, Martin, nezávislá kandidátka
 5. Štefan Balošák, Mgr., 49 r., riaditeľ príspevkovej organizácie, Martin, Hlas - sociálna demokracia
 6. Marcela Balošáková, PharmDr., 44 r., medicínska vedecká konzultantka, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 7. Marek Belák, Ing., 57 r., martinský poslanec, Martin, nezávislý kandidát
 8. Miroslav Blahušiak, Ing., 63 r., hlavný kontrolór, Turany, Hlas - sociálna demokracia
 9. Katarína Boková, 40 r., referentka oddelenia exportu, Turčianske Kľačany, Slovenské hnutie obrody
 10. Dana Cervanová, Mgr., 56 r., sociálna poradkyňa, Sučany, Progresívne Slovensko
 11. Erika Cintulová, Mgr., 35 r., starostka obce, Kláštor pod Znievom, nezávislá kandidátka
 12. Ľubomír Červenec, Ing., 53 r., konateľ spoločnosti, Sučany, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 13. Tatiana Červeňová, MUDr., 54 r., lekárka, Martin, Hlas - sociálna demokracia
 14. Daniel Diškanec, 65 r., dôchodca, Martin, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 15. Marián Fedor, MUDr., 66 r., lekár, Mattin, Smer - sociálna demokracia
 16. Milan Ftorek, 34 r., aktivista, Martin, nezávislý kandidát
 17. Veronika Gajdošová Ladňáková, Mgr., PhD., 32 r., špecialistka životného prostredia, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 18. Marína Gallová, JUDr., 36 r., advokátka a konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 19. Ľuboš Gottwald, Mgr., 37 r., manažér kybernetickej bezpečnosti, Vrútky, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
 20. Peter Had, Mgr., 47 r., živnostník, Martin, Život - národná strana
 21. Miroslav Herák, 63 r., železničiar, Martin, Komunistická strana Slovenska
 22. Milan Horňák, doc. Dr., 42 r., archeológ, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 23. Martin Hudec, PhDr., 49 r., konateľ spoločnosti, Martin, nezávislý kandidát
 24. Ivan Jancko, Ing., 48 r., obchodný manažér, Martin, Progresívne Slovensko
 25. Miroslav Jánošík, Ing., 56 r., koordinátor - manažér, Podhradie, Slovenská národná strana
 26. Peter Kašuba, Ing., 60 r., technik, Martin, nezávislý kandidát
 27. Branislav Kolarovszki, prof., MUDr., PhD, 45 r., lekár, vysokoškolský pedagóg, Dražkovce, Hlas - sociálna demokracia
 28. Viliam Komora, ThLic., Mgr., PhD, 52 r., riadiaci pracovník, Martin, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 29. Roman Kopka, 49 novinár, publicista, Martin, Hlas - sociálna demokracia
 30. Ján Kováčik, PhDr., 61 r., odborový predák, Martin, Smer - sociálna demokracia
 31. Zdenko Kozák, 57 r., konateľ, Martin, Slovenská národná strana
 32. Zdenka Kramárová, Mgr., 53 r., vedúca ekonomického odboru, Martin, Slovenské hnutie obrody
 33. Dušan Kričko, Ing., 58 r., zástupca primátora, Turany, Republika
 34. Jozef Krištoffy, Ing., 35 r., reprezentant v horolezectve, Martin, nezávislý kandidát
 35. Marián Krivuš, ThDr., 46 r., farár, Vrútky, nezávislý kandidát
 36. Adam Lučanský, Ing., 28 r., europarlament - asistent, Bystrička, Slovenský patriot
 37. Peter Majko, Ing., 59 r., starosta obce, Necpaly, Slovenská národná strana
 38. Dávid Marko, Mgr., M.A. et M,A., 29 r, , obchodný manažér, Martin, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
 39. Roman Maťko, 47 r., živnostník, Turany, Smer - sociálna demokracia
 40. Marcel Maťovčík, Mgr., 50 r., podnikateľ, Martin, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
 41. Pavol Mikluš, 66 r., SZČO, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods občianski demokrati Slovenska, Šanca
 42. Lucia Omámiková, PharmDr., 33 r., farmaceutka, Turany, Republika
 43. Bibiana Pánisová, 51 r., farmaceutická laborantka, Martin, Smer - sociálna demokracia
 44. Jozef Petráš, Mgr., 47 r., expert pre presadzovanie verejného záujmu, transparentné opatrenia a stratégie otvorenej samosprávy, ekologický startupista a projektový manažér, Martin, nezávislý kandidát
 45. Vladimír Polakovič, Mgr., 55 r., prednosta okresného úradu, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
 46. Andrej Rodák, Mgr., 45 r., manažér, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 47. Lenka Sláviková, Mgr., 39 r., garantka komunitného centra, Turčianske Kľačany, Smer sociálna demokracia
 48. Katarína Spiššáková, 52 r., administratívna pracovníčka, Martin, Komunistická strana Slovenska
 49. Juraj Stahl, Ing., 52 r., riaditeľ cestovnej kancelárie, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 50. Martin Stankovianský, 44 r., podnikateľ, Vrútky, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
 51. Dalibor Steindl, Ing., MBA, 46 r., riaditeľ pobočky sociálnej poisťovne, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
 52. Lukáš Šauša, 33 r., IT analytik, Martin, Progresívne Slovensko
 53. Stanislav Thomka, Ing., MBA, 38 r., projektový manažér, Martin, nezávislý karłdidát
 54. Michal Uherčík, Ing., 41 r., konzultant v priemysle, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
 55. Zuzana Valocká, Ing., 53 r., starostka obce, Žabokreky, nezávislá kandidátka
 56. Ľubomír Vaňko, 43 r., konateľ spoločnosti, Martin, nezávislý kandidát
 57. Alexander Velitš, Mgr., 25 r., historik, Folkušová, Komunistická strana Slovenska
 58. Peter Vons, PaedDr., 64 r., poslanec národnej rady, Martin, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
 59. Erika Vrabcová, 52 r., administratívna pracovníčka, Príbovce, Hlas - sociálna demokracia
 60. František Výrostko, doc., Mgr. art. , 68 r., herec, Martin, nezávislý kandidát
 61. Eva Wedra Kačková, 52 r., podnikateľka, Vrútky, Srdce - slovenská národná jednota strana vlastencov
 62. Dušan Zachar, Ing., 58 r., obsluha velína, Martin, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 63. Branislav Zacharides, Mgr., 47 r., primátor mesta, Vrútky, nezávislý kandidát
 64. Tomáš Zanovit, PaedDr., 39 r., pedagóg, Martin, Hlas - sociálna demokracia
 65. Adam Žilák, 30 r., validátor, osobný tréner, predseda občianskeho združenia, Martin, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana

Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

 

 

 

 

Oznam o delegovaní do komisií (19.99 kB)

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov (55.7 kB)

Delegovanie do komisií_e-mailová adresa (36.62 kB)

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (29.78 kB)

Počet obyvateľov obce (96.69 kB)

Oznámenie_volebné obvody a počet poslancov

informacia_o_podmienkach_právo voliť a byť volený_samosprávne kraje.pdf (136.86 kB)

informacia_o_podmienkach_právo voliť a byť volený_samospráva.pdf (137.19 kB)

vyhlasenie_volieb 2022.pdf (188.83 kB)

 

 

 

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

 

  Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

 

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie obce Sučany pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.februára 2020 :       mzdy@sucany.sk

 

 

Oznámenie mailovej adresy_doručenie žiadosti o hlasov.preukaz

 

Oznámenie e-mailovej adresy na voľbu poštou

 

Informácie pre voliča_právo voliť a byť volený

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča o voľbách

Voľba poštou voličom bez trv.pobytu v SR

Vzor žiadosti o voľbu poštou bez trv.pobytu v SR

Voľba poštou voličom s trvalým pobytom v SR

Vzor žiadosti o voľbu poštou s trvalým pobytom v SR

Vyhlásenie volieb_351/2019 Z.z.

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 - obec Sučany

oznámenie mail.adresy_doručenie žiadostí o hlas.preukazy

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Hlasovací preukaz

Oznámenie o čase konania prezidentských volieb_Sučany_ 2019

Zoznam kandidátov na prezidenta

E-mail pre doručenie žiadosti o vydanie hlasov.preukazu

E-mail pre doručenie oznámenia o delegovaní členov okrs.komisií

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb prezidenta SR

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

 

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2018

informácia pre voliča : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/150_oso/WOSO18_InfoSK.htm

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Informácie pre nezávislých kandidátov

 

 

 

Stránka

 • 1