Obsah

Dane

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada. V prípade, že v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich. V tomto prípade je potrebné doložiť Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania.

V prípade, že je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, daňové priznanie podá len jeden z nich.

 

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 a dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach.

Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

 

Potrebné doklady:

priznanie k dani z nehnuteľností a súhrn príloh

Daň z pozemkov

doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie...)

Daň zo stavieb     viacúčelová stavba

doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)

Daň z bytov

doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, LV)

Občiansky preukaz

 

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

Potvrdenie podania priznania k dani z nehnuteľností

 

Daň

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane rozhodnutím a doručí daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti (ak nie je v rozhodnutí uvedené inak)

Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť buď šekom, prevodom na účet alebo v hotovosti priamo do pokladne na Obecnom úrade.

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

 Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

 

Od dane za ubytovanie sú oslobodení:

- študenti, ktorí sú ubytovaní za účelom sústavnej prípravy na povolanie

- dôchodcovia a osoby s preukazom ŤZP.

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní odo dňa začatia činnosti na Obecnom úrade v Sučanoch. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

Platiteľ dane je povinný pri registrácii predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.

Platiteľ dane je povinný osobitne zverejniť sadzbu dane na cenníku ponúkaných ubytovacích služieb.

Platiteľ dane je povinný doručiť správcovi dane hlásenie k dani za ubytovanie na tlačive do 10 dní po skončení kalendárneho roka. Za každé ubytovacie zariadenie na území obce na samostatnom tlačive.

Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť obci do 15 dní po skončení kalendárneho roka. Môže tak urobiť v hotovosti v pokladni obce, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet obce v peňažnom ústave..

 

Vybavuje

Referát daní a poplatkov

Obžutová Barbora

tel.: 043/42 410 18

e-mail: dane@sucany.sk