Obsah

Dane

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada. V prípade, že v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich. V tomto prípade je potrebné doložiť Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania.

V prípade, že je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, daňové priznanie podá len jeden z nich.

 

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 a dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach.

Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

 

Potrebné doklady:

priznanie k dani z nehnuteľností a súhrn príloh

Daň z pozemkov

doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie...)

Daň zo stavieb     viacúčelová stavba

doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)

Daň z bytov

doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, LV)

Občiansky preukaz

 

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

Potvrdenie podania priznania k dani z nehnuteľností

 

Daň

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane rozhodnutím a doručí daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti (ak nie je v rozhodnutí uvedené inak)

Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť buď šekom, prevodom na účet alebo v hotovosti priamo do pokladne na Obecnom úrade.

 

Vybavuje

Referát daní a poplatkov

Kostolánská Barbora

tel.: 043/42 410 18

e-mail: dane@sucany.sk