Obsah

 

Výsledky Volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024 - 2.kolo vo forme zápisníc za každý volebný okrskok :

 

 Zápisnica_1.pdf 

 Zápisnica_2.pdf 

 Zápisnica_3.pdf 

 Zápisnica_4.pdf  

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 - 2.kolo    :  účasť   65,5%

       

      

Sučany - hlasovanie v 2.kole prezidentských volieb 6.4.2024 

meno  počet platných  hlasov podiel platných hlasov v %
Ivan Korčok 943 35,88
Peter Pellegrini 1 685 64,11

 

 

Výsledky Volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024 - 1.kolo  vo forme zápisníc za každý volebný okrskok :

Zápisnica OVK č.1 

Zápisnica OVK  č.2 

Zápisnica OVK č.3 

Zápisnica OVK č.4 

 

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 - 1.kolo    :  účasť   56,52%

 

  OVK 1 OVK2 OVK3 OVK4
počet zapísaných voličov 1127 1007 1098 867
počet zúčastnených voličov 517 560 657 583
         
účasť v % 45,87 55,61 59,83 67,24

 

 

 
Poradie kandidátov podľa počtu hlasov v okrskoch :
         
 
p.č.  Kandidáti RKD OVK1 ZŠ OVK2  Gymnázium OVK3 Psychiatria OVK4 Spolu:  v %  
10 Peter Pellegrini, Ing. 255 273 266 282 1076 46,53  
5 Ivan Korčok, Ing. 135 172 258 197 762 32,95  
4 Štefan Harabin 92 95 99 77 363 15,7  
8 Igor Matovič, Mgr. 15 10 6 11 42 1,81  
7 Ján Kubiš, Dr.h.c. Ing. 11 6 15 7 39 1,68  
6 Marian Kotleba, Ing. ,Mgr. 4 3 2 8 17 0,73  
2 Patrik Dubovský, Mgr., PhD. 2 1 5 0 8 0,34  
1 Danko Andrej 1 0 2 0 3 0,12 x
9 Milan Náhlik, Mgr. 1 0 1 0 2 0,08  
3 Krisztián Forró 0 0 0 0 0 0  
11 Švec Róbert 0 0 0 0 0 0 x
             
                 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. marca 2024

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

             

 
 
 
O Z N Á M E N I E
o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024.

 

    Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

    e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do štyroch okrskových komisií obce Sučany pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 

    mzdy@sucany.sk

 

Telefonický kontakt : Dagmar Rendková : 0902 911 838.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N I E
 o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie  žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

    Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie  žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 


Adresa je:    matrika@sucany.sk

 

    Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať pre prvé kolo volieb od 07.02.2024 do 22.03.2024  a pre prípadné druhé kolo volieb do 05.04.2024.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov

Obec  Sučany

 

O Z N A M

 

  V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil   voľby prezidenta Slovenskej republiky,  ktoré sa  budú konať v 

 sobotu 23. marca 2024
v čase od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
v čase od 07.00 h do 22.00 h

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určuje starosta obce Sučany štyri volebné okrsky a volebné miestnosti :

 

ROZDELENIE ULÍC DO VOLEBNÝCH OKRSKOV

 

Okrsok č. 1 je miestnosť v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch, Nám.SNP 26  :

Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Fučíkova, Čsl. armády, Dukelských hrdinov a Kpt. Nálepku, obec Sučany

 

Okrsok č. 2 je miestnosť Základnej školy SNP v Sučanoch, Partizánska 13  :

Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará Teheleň, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova, Tehelná, Stredisko Evanjelickej DIAKONIE -Diakonické centrum Sučany

 

Okrsok č. 3 je miestnosť v Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch, J.A.Komenského 10 :

1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru, Jilemnického, Pionierska, J. A. Komenského, Malý diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa,  Družstevná, Pod Bukovinou

 

Okrsok č. 4 je miestnosť v  Psychiatrickej liečebni  v Sučanoch, Hradiská 23  :

Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská, Brezová a Hubová, Smreková, Pod strelnicou, Pod Stratencom, Pri spádoch, Borovicová, Jedľová, Brestová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.

 

 V Sučanoch 26.1.2024

                                                                                         Martin Rybár v.r.

                                                                                            starosta     

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

 

    Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe  tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí :

matrika@sucany.sk

Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).
 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

 

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič, ktorý sa nenachádza v deň konania volieb v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 
 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

 

        Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou.

Spôsob hlasovania

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (DOCX, 29 kB), ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia (podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený). Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

 

Všetky informácie k voľbám prezidenta SR sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky