Obsah

Trhové miesto

 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sučany č. 3/1998, ktoré sa zaoberá trhovým poriadkom v obci Sučany, sú predávajúci povinní nahlásiť sa na Obecnom úrade v Sučanoch.

Pri predaji je predajca povinný mať povolenie k predaju na trhovom mieste v obci Sučany, ktoré mu vydá Obecný úrad po predložení žiadosti.

Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením stanovení osobitného predpisu, pokiaľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.

Obec povolenie vydá len v prípade, ak budú tieto doklady predložené.

Tlačivo: žiadosť o vydanie povolenia

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Sučany č . 6/2014 o miestnych daniach (ďalej VZN 6/2014).

Podľa § 18 VZN 6/2014 určuje obec Sučany sadzbu dane nasledovne:

 

 • predaj služieb, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, obilia, živých kvetov - občanmi Sučian, ktorí majú na území obce trvalý pobyt
  -  0,10 € /m²/

 • predaj služieb, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, obilia, živých kvetov – samostatne hospodáriaci roľník /po predložení príslušného dokladu/ 
  0,40 € /m²/

 • predaj služieb, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, obilia, živých kvetov 
  0,80 € /m²/

 • predaj ostatného tovaru – (textil, obuv, hračky, sladkosti, umelé kvety...)
   
   - 0,80 € /m²/


Sadzba dane pre účely hromadných podujatí konaných v obci Sučany  (jarmok, Vianočné trhy, Hodžove dni ap.)

 • stánok s jedlom a občerstvením /burčiek, medovina a pod./
  3,50 € /m
  ²

 • stánok s rozličným tovarom /obuv, textil, hračky, hudobniny, cukrovinky,umelé kvety, kukurica, pukance, cukrová vata,kuchynské potreby, balóny, sladkosti a pod./
  2,00 € /m²/

 • stánok s domácou výrobou /vence, šitie doma, vankúše, maľované obrazy,tkané domáce koberce a pod./
  0,50 € /m²/

 • stánok s perníkmi
  0,50 € /m
  ²/

 • stánok s remeselnou ľudovou výrobou /šúpolie, košíky, drevárske a drôtikárske výrobky,háčkovanie a pod./
  oslobodené

ostatné sadzby:

 • za lunaparky a iné atrakcie 0,10 € /m²/


 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň.


Vybavuje:
referát daní 
Dana Balková
tel.: 043 42 410 18
e-mail: dane@sucany.sk