Obsah

Stravovanie – finančný príspevok
 

Obec Sučany poskytuje finančný príspevok na stravovanie občanom obce Sučany:

 • ktorí majú trvalý pobyt na území obce,
 • sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku / nad 70 rokov/
 • ako aj občan, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP  a
 • nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči obci Sučany/.

Obec Sučany ako poskytovateľ príspevku má uzatvorené zmluvy s nasledovnými dodávateľmi stravy:

 • ESPRIT Sučany ul. 29. augusta 2033

 • GOLDO s r. o. Michal Goldberger Martin-Priekopa

 • PIZZA PUB OREA, ul. Ďurka Langsfelda 3  038 52 Sučany

 • Motorest Rapid, Ulica priemyselná 16, 038 52 Sučany

 

Príspevok na stravovania občanom je poskytovaný na jeden obed počas pracovných dní pondelok – piatok v zmysle VZN obce Sučany č. 2017/1 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci vo výške 0,70 € .

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie     žiadosť - tlačivo 

 • Fotokópia potvrdenia o poberaní starobného alebo invalidného dôchodku

 • Fotokópiu preukazu ŤZP

 • Platný občiansky preukaz

  Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

Kontakt:
Ing. Marta Bobčeková
tel.: 043/4241020
e-mail: socialne@sucany.sk