Obsah

6. Zastávka: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Po roku 1918 bolo základné vzdelanie miestnym deťom poskytované v štátnej ľudovej  škole a tým majetnejším v dvoch cirkevných školách, katolíckej a evanjelickej. Po skončení povinnej školskej dochádzky mohli dievčatá aj chlapci priamo v Sučanoch navštevovať dvojročnú Ľudovú hospodársku školu, alebo meštiansku školu vo Vrútkach s expozitúrou  v Sučanoch. Záujem o vzdelanie rástol. Nastala potreba postaviť novú, samostatnú meštiansku  školu. Pozemok na stavbu na ulici Komenského poskytla firma Schulz. V roku 1927, 13. novembra, bol slávnostne položený základný kameň Jubilejnej meštianskej školy. Vyučovať sa začalo v roku 1929. Škola sa stala centrom osvety a vzdelávania. Bol v nej zriadený nadstavbový ročný kurz, v ktorom sa žiaci učili písať na stroji či domáce náuky spojené aj s kurzom varenia. Pri meštianskej škole vznikla i učňovská škola a od roku 1930 začal fungovať jazykový kurz nemčiny. Vyučovanie sa v roku 1939 prerušilo, keď bola škola uvoľnená na ubytovanie nemeckého vojska. Výuka sa v škole obnovila, keď obec v roku 1945 opustili prechádzajúce vojská. Dnes sa v budove  pôvodnej Jubilejnej meštianskej školy v Sučanoch nachádza Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, založené 1. septembra v roku 1991.

Doplňujúce informácie

 

Po roku 1945 nastala reorganizácia, ktorá premenila bývalé cirkevné školy na štátne ľudové školy. V roku 1948 vznikla národná škola pre 1. - 5. ročník a stredná škola (bývalá meštianka) pre 1. - 4. ročník. Nový typ školy – osemročná stredná škola vznikla v roku 1953 a v roku 1960 ju nahradila základná deväťročná škola. 5.- 8. ročník navštevovali do roku 1959 i žiaci okolitých obcí . Aj napriek tomu priestorové  možnosti v 60. rokoch nestačili. Táto zlá situácia sa vďaka podpore Miestneho národného výboru v Sučanoch vyriešila v rokoch 1969- 1974 výstavbou 22 – triednej ZŠ, ktorá bola slávnostne otvorená 1. septembra 1974. Nová história budovy školy sa začala písať 1. septembra 1991, keď do nej bolo umiestnené súčasné gymnázium. Jeho vznik bol výsledkom spolupráce a úsilia Britskej Rady, Know How Fondu zriadeného britskou vládou a nášho rezortného ministerstva školstva. Päťročné štúdium je zamerané na poskytnutie úplného všeobecného stredoškolského vzdelania. Vyučovacím jazykom sú slovenský a anglický jazyk. O vysokej odbornej úrovni svedčí i počet žiakov študujúcich na zahraničných školách. V pedagogickom kolektíve pracujú slovenskí, britskí a zahraniční učitelia. Škole bol za jej vynikajúce výsledky na poli výchovy a vzdelávania MŠ SR dňa 3. decembra 2002 udelený čestný názov Gymnázium bilingválne anglicko – slovenské Milana Hodžu. Dnes Bilingválne gymnázium Milana Hodžu patrí medzi popredné gymnázia na Slovensku.

e_download.php?file=data/editor/153sk_1.pdf&original=sucany_skladacka2016.indd.pdf

Meštianska škola

Meštianska škola

Stavba meštianskej školy

Stavba meštianskej školy

Pozemok venovala firma Schulz

Pozemok venovala firma Schulz

Pohľad na pôvodnú budovu z juhu

Pohľad na pôvodnú budovu z juhu