Obsah

Povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo na stiahnutie)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)
Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt
Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia
30 - 60 dní

Poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni OcÚ