Obsah

Smernice a štatúty

2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve Stiahnuté: 65x | 02.01.2019

Rokovací poriadok komisií OZ Stiahnuté: 64x | 05.03.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 49x | 05.03.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 34x | 12.06.2019

Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku Stiahnuté: 14x | 10.07.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 18x | 25.06.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 2) Stiahnuté: 16x | 27.06.2019

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 114x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 173x | 24.04.2017

2016

Smernica o používaní kamerového systému Stiahnuté: 129x | 18.05.2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 104x | 13.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 89x | 26.10.2016

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 117x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 101x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce Stiahnuté: 90x | 01.05.2016

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 124x | 01.07.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 129x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (dodatok 1) Stiahnuté: 12x | 27.06.2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárnia Stiahnuté: 11x | 30.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce-úplné znenie Stiahnuté: 12x | 30.12.2016

Stránka