Obsah

Smernice a štatúty

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 57x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 65x | 20.12.2019

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 45x | 14.02.2020

Organizačná štruktúra od 1.4.2020 Stiahnuté: 21x | 11.05.2020

dodatok 3 rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 29x | 11.05.2020

Krízový plán Komunitného centra Sučany Stiahnuté: 24x | 06.05.2020

2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 71x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva na rok 2019 úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 154x | 14.11.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 79x | 14.11.2019

Pracovný poriadok dodatok č. 1 Stiahnuté: 248x | 07.11.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 147x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 131x | 30.09.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 79x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 90x | 01.07.2019

Smernica inventarizácia 2019 Stiahnuté: 82x | 02.12.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 111x | 14.11.2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 149x | 14.11.2019

Rokovací poriadok komisií OZ úplné znenie v znení dodatku 2 Stiahnuté: 188x | 07.11.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 140x | 05.03.2019

Pracovný poriadok úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 84x | 07.11.2019

Stránka