Obsah

Smernice a štatúty

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 10x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 16x | 20.12.2019

2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 20x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva na rok 2019 úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 29x | 14.11.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 32x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 43x | 14.11.2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 109x | 14.11.2019

Rokovací poriadok komisií OZ úplné znenie v znení dodatku 2 Stiahnuté: 130x | 07.11.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 86x | 05.03.2019

Pracovný poriadok úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 23x | 07.11.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 109x | 08.11.2019

Pracovný poriadok dodatok č. 1 Stiahnuté: 92x | 07.11.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 89x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 72x | 30.09.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 29x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 37x | 01.07.2019

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 165x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 254x | 24.04.2017

2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 141x | 13.12.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 204x | 01.07.2016

Stránka