Obsah

Smernice a štatúty

2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 90x | 31.01.2019

Rokovací poriadok komisií OZ Stiahnuté: 87x | 05.03.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 69x | 05.03.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 65x | 12.06.2019

Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku Stiahnuté: 47x | 10.07.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 58x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 50x | 30.09.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 12x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 13x | 01.07.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 18x | 03.10.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 10x | 01.07.2019

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 141x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 216x | 24.04.2017

2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 122x | 13.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 114x | 26.10.2016

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 152x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 125x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 114x | 01.10.2019

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 172x | 01.07.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 167x | 01.07.2016

Stránka