Obsah

Smernice a štatúty

2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve Stiahnuté: 50x | 02.01.2019

Rokovací poriadok komisií OZ Stiahnuté: 54x | 05.03.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 35x | 05.03.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 18x | 12.06.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 4x | 25.06.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 2) Stiahnuté: 0x | 27.06.2019

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 97x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 157x | 24.04.2017

2016

Smernica o používaní kamerového systému Stiahnuté: 109x | 18.05.2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 92x | 13.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 77x | 26.10.2016

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 101x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 85x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce Stiahnuté: 82x | 01.05.2016

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 107x | 01.07.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 111x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (dodatok 1) Stiahnuté: 0x | 27.06.2019

2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 77x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 76x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 110x | 09.02.2015

Stránka