Obsah

Smernice a štatúty

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 34x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 44x | 20.12.2019

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 17x | 14.02.2020

2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 40x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva na rok 2019 úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 76x | 14.11.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 58x | 14.11.2019

Pracovný poriadok dodatok č. 1 Stiahnuté: 136x | 07.11.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 116x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 98x | 30.09.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 48x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 67x | 01.07.2019

Smernica inventarizácia 2019 Stiahnuté: 38x | 02.12.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 76x | 14.11.2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 130x | 14.11.2019

Rokovací poriadok komisií OZ úplné znenie v znení dodatku 2 Stiahnuté: 154x | 07.11.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 111x | 05.03.2019

Pracovný poriadok úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 53x | 07.11.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 171x | 08.11.2019

2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 13x | 02.07.2018

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 203x | 20.12.2017

Stránka