Obsah

Smernice a štatúty

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 48x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 81x | 24.04.2017

2016

Smernica o používaní kamerového systému Stiahnuté: 48x | 18.05.2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 43x | 13.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 33x | 26.10.2016

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 36x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 37x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce Stiahnuté: 38x | 01.05.2016

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 40x | 01.07.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 53x | 01.07.2016

2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 38x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 38x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 61x | 09.02.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany v úplnom znení s Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 52x | 15.12.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Stiahnuté: 35x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Stiahnuté: 30x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Stiahnuté: 31x | 01.01.2015

Oznamovanie protispoločenskej činnosti- interný predpis Stiahnuté: 31x | 27.05.2015

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Stiahnuté: 27x | 01.01.2015

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany Stiahnuté: 46x | 10.02.2015

Stránka