Obsah

Smernice a štatúty

2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve Stiahnuté: 26x | 02.01.2019

Rokovací poriadok komisií OZ Stiahnuté: 26x | 05.03.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 15x | 05.03.2019

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 68x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 124x | 24.04.2017

2016

Smernica o používaní kamerového systému Stiahnuté: 76x | 18.05.2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 70x | 13.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 52x | 26.10.2016

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 65x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 57x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce Stiahnuté: 58x | 01.05.2016

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 71x | 01.07.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 81x | 01.07.2016

2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 53x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 55x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 82x | 09.02.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany v úplnom znení s Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 87x | 15.12.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Stiahnuté: 52x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Stiahnuté: 48x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Stiahnuté: 50x | 01.01.2015

Stránka