Obsah

Smernice a štatúty

2021

Organizačná štruktúra od 1.2.2021 Stiahnuté: 27x | 08.03.2021

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 134x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 139x | 20.12.2019

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 277x | 14.02.2020

Organizačná štruktúra od 1.4.2020 Stiahnuté: 114x | 11.05.2020

dodatok 3 rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 177x | 11.05.2020

Krízový plán Komunitného centra Sučany Stiahnuté: 231x | 06.05.2020

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Sučany Stiahnuté: 79x | 16.12.2020

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1, dodatkom č.2 a dodatkom č. 3) Stiahnuté: 44x | 06.01.2021

Smernica Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sučany Stiahnuté: 37x | 12.01.2021

Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve narok 2019 Stiahnuté: 33x | 31.12.2020

2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 146x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva na rok 2019 úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 487x | 14.11.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 152x | 14.11.2019

Pracovný poriadok dodatok č. 1 Stiahnuté: 558x | 07.11.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 352x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 218x | 30.09.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 189x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 197x | 01.07.2019

Smernica inventarizácia 2019 Stiahnuté: 289x | 02.12.2019

Stránka