Obsah

Smernice a štatúty

2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Stiahnuté: 154x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Stiahnuté: 151x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Stiahnuté: 147x | 01.01.2015

Oznamovanie protispoločenskej činnosti- interný predpis Stiahnuté: 124x | 27.05.2015

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Stiahnuté: 133x | 01.01.2015

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (pôvodná verzia pred Dodatkom 1 a Dodatkom 2) Stiahnuté: 275x | 30.09.2019

2014

Úplné znenie zásad odmeňovania poslancov OcZ (do 24.4.2017) Stiahnuté: 63x | 02.10.2019

Zásady poskytovania príspevku na stravovanie určeným obyvateľom obce Sučany Stiahnuté: 99x | 03.04.2014

Smernica o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám Stiahnuté: 199x | 04.04.2014

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 353x | 04.04.2014

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva Stiahnuté: 373x | 02.10.2019

2013

Smernica o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa Stiahnuté: 109x | 11.09.2013

2012

Zmena zásad poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa - platné do 12.9.2013 Stiahnuté: 95x | 27.09.2019

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Sučany Stiahnuté: 578x | 28.03.2012

Štatút Rady seniorov obce Sučany Stiahnuté: 148x | 18.02.2012

2010

Štatút Obecnej knižnice v Sučanoch Stiahnuté: 96x | 23.11.2010

Štatút obce Sučany Stiahnuté: 121x | 23.11.2010

2009

Kolektívna zmluva na rok 2009 ( Dodatok; do 31.12.2017) Stiahnuté: 95x | 01.10.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany (do 31.3.2019) Stiahnuté: 108x | 01.10.2019

Kolektívna zmluva OcÚ (do 31.12.2017) Stiahnuté: 104x | 01.10.2019

Stránka