Obsah

Smernice a štatúty

2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 368x | 13.12.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 1,241x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (dodatok 1) Stiahnuté: 270x | 27.06.2019

Smernica o používaní kamerového systému č. 1/2016 Stiahnuté: 303x | 27.09.2019

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 564x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 1,392x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 348x | 01.10.2019

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 1,302x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 349x | 26.10.2016

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 191x | 17.09.2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia Stiahnuté: 136x | 16.06.2016

2015

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 200x | 17.09.2019

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 225x | 17.09.2019

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 376x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 306x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 691x | 09.02.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany v úplnom znení s Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 778x | 15.12.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Stiahnuté: 313x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Stiahnuté: 488x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Stiahnuté: 334x | 01.01.2015

Stránka