Obsah

Smernice a štatúty

2015

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Stiahnuté: 220x | 01.01.2015

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (pôvodná verzia pred Dodatkom 1 a Dodatkom 2) Stiahnuté: 438x | 30.09.2019

Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 70x | 16.12.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 73x | 24.04.2015

2014

Úplné znenie zásad odmeňovania poslancov OcZ (do 24.4.2017) Stiahnuté: 166x | 02.10.2019

Zásady poskytovania príspevku na stravovanie určeným obyvateľom obce Sučany Stiahnuté: 188x | 03.04.2014

Smernica o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám Stiahnuté: 359x | 04.04.2014

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 663x | 04.04.2014

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva Stiahnuté: 720x | 02.10.2019

2013

Smernica o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa Stiahnuté: 251x | 11.09.2013

2012

Zmena zásad poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa - platné do 12.9.2013 Stiahnuté: 170x | 27.09.2019

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Sučany Stiahnuté: 891x | 28.03.2012

Štatút Rady seniorov obce Sučany Stiahnuté: 224x | 18.02.2012

2010

Štatút Obecnej knižnice v Sučanoch Stiahnuté: 214x | 23.11.2010

Štatút obce Sučany Stiahnuté: 211x | 23.11.2010

2009

Kolektívna zmluva na rok 2009 ( Dodatok; do 31.12.2017) Stiahnuté: 212x | 01.10.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany (do 31.3.2019) Stiahnuté: 235x | 01.10.2019

Kolektívna zmluva OcÚ (do 31.12.2017) Stiahnuté: 238x | 01.10.2019

Smernica obce Sučany pte vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov Stiahnuté: 3730x | 16.12.2009

2008

Organizačný poriadok obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 508x | 01.10.2019

Stránka