Obsah

Smernice a štatúty

2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 256x | 08.11.2019

2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 27x | 02.07.2018

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 223x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 318x | 24.04.2017

2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 170x | 13.12.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 298x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (dodatok 1) Stiahnuté: 74x | 27.06.2019

Smernica o používaní kamerového systému č. 1/2016 Stiahnuté: 47x | 27.09.2019

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 261x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 230x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 156x | 01.10.2019

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 290x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 156x | 26.10.2016

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 40x | 17.09.2019

2015

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 41x | 17.09.2019

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 40x | 17.09.2019

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 151x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 137x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 277x | 09.02.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany v úplnom znení s Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 290x | 15.12.2015

Stránka