Obsah

Smernice a štatúty

2020

Smernica Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sučany Stiahnuté: 1,001x | 12.01.2021

2019

Smernica inventarizácia 2019 Stiahnuté: 876x | 02.12.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 350x | 14.11.2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 330x | 14.11.2019

Rokovací poriadok komisií OZ úplné znenie v znení dodatku 2 Stiahnuté: 501x | 07.11.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 355x | 05.03.2019

Pracovný poriadok úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 759x | 07.11.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 1,758x | 08.11.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 388x | 14.11.2019

Kolektívna zmluva na rok 2019 úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 897x | 14.11.2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuté: 281x | 14.11.2019

Pracovný poriadok dodatok č. 1 Stiahnuté: 1,078x | 07.11.2019

Organizačný poriadok Stiahnuté: 691x | 29.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č.2) Stiahnuté: 358x | 30.09.2019

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2019 Stiahnuté: 126x | 25.10.2019

Dodatok č. 3 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 349x | 25.09.2019

Interný predpis č. 1/2019 o registratúrnom poriadku obce Stiahnuté: 450x | 01.07.2019

2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 243x | 02.07.2018

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 431x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 947x | 24.04.2017

Stránka