Obsah

Smernice a štatúty

2016

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 167x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 150x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 125x | 01.10.2019

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 193x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 127x | 26.10.2016

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 18x | 17.09.2019

2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 119x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 114x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 182x | 09.02.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany v úplnom znení s Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 194x | 15.12.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Stiahnuté: 102x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie Stiahnuté: 108x | 01.01.2015

Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Stiahnuté: 97x | 01.01.2015

Oznamovanie protispoločenskej činnosti- interný predpis Stiahnuté: 83x | 27.05.2015

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Stiahnuté: 83x | 01.01.2015

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (pôvodná verzia pred Dodatkom 1 a Dodatkom 2) Stiahnuté: 128x | 30.09.2019

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 17x | 17.09.2019

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 18x | 17.09.2019

2014

Zásady poskytovania príspevku na stravovanie určeným obyvateľom obce Sučany Stiahnuté: 57x | 03.04.2014

Smernica o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám Stiahnuté: 63x | 04.04.2014

Stránka