Obsah

Smernice a štatúty

2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 404x | 08.11.2019

2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 40x | 02.07.2018

2017

Kolektívna zmluva pre r. 2018 Stiahnuté: 236x | 20.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Sučanoch, členov komisií, zapisovateľov a obradníka (sobáše) Stiahnuté: 404x | 24.04.2017

2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 186x | 13.12.2016

Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 419x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (dodatok 1) Stiahnuté: 89x | 27.06.2019

Smernica o používaní kamerového systému č. 1/2016 Stiahnuté: 60x | 27.09.2019

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sučany 2016-2020​ Stiahnuté: 304x | 22.09.2016

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Stiahnuté: 338x | 01.01.2016

Organizačná štruktúra obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 171x | 01.10.2019

Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch Stiahnuté: 424x | 01.07.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Sučany (Dodatok č.2) Stiahnuté: 170x | 26.10.2016

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 54x | 17.09.2019

2015

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 51x | 17.09.2019

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ Stiahnuté: 52x | 17.09.2019

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 167x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany (Dodatok č.1) Stiahnuté: 151x | 14.12.2015

Rokovací poriadok komisií OZ a obce Sučany v úplnom znení s dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 406x | 09.02.2015

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Sučany v úplnom znení s Dodatkom č. 1 zo dňa 14.12.2015 Stiahnuté: 395x | 15.12.2015

Stránka