Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

 

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na  Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Sučany

Osoba vybavujúca prehlásenie

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Vlastník bytu (domu)

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Originál listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni  OcU

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Nájomná zmluva  uzatvorená na dobu neurčitú

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Vlastníci s originálom listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU