Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2021

Typ: ostatné
logoV zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 14. septembra 2021 /utorok/ o 15:00 hod. v sále Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch.
Program:
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OZ
 5. Správa z vykonaných kontrol
 6. Návrh VZN č. ...... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh VZN č. ...... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Sučany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
 8. Návrh VZN č. ... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a v zariadení školského stravovania
 9. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 10. Informácia o projektoch a realizácií investičných zámerov v obci (optika, rekonštrukcia   chodníkov a cesty, rekonštrukcia RKD, rekonštrukcia podláh v ZŠ SNP, MOPS, opatrovateľská služba, ihrisko z dotácie MPSVaR SR, rekonštrukcia budovy A v MŠ, výzvy z Environmentálneho fondu ai.)
 11. Upustenia od vymáhania pohľadávok
 12. Dotácie z rozpočtu obce
 13. Projekt BD Hradiská – urovnanie so spol. Soar sk, a.s
 14. Zmena rozpočtu obce na rok 2021
 15. Správy z komisií OZ
 16. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Sučany
 17. Rôzne
 18. Interpelácie
 19. Záver

O 16.40 hod. je vyčlenený priestor pre verejnosť v zmysle Rokovacieho poriadku OcZ Sučany

Sučany, 8.9.2021

  Martin Rybár v.r., starosta obce

   

 


Vytvorené: 8. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2021 10:46
Autor: Správca Webu