Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29. júna 2021 /utorok/ o 15:00 hod. v sále Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch.

Program:
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Projekt BD Hradiská – urovnanie so spol. Soar sk, a.s
 5. Správa o plnení uznesení OZ
 6. Správa z vykonaných kontrol
 7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov
 9. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 10. Informácia o projektoch a realizácií investičných zámerov v obci (optika, rekonštrukcia   chodníkov, rekonštrukcia sociálnych zariadení v RKD, rekonštrukcia podláh v ZŠ SNP, MOPS, ihrisko z dotácie MPSVaR SR, rekonštrukcia budovy A v MŠ ai.)
 11. Čerpanie rozpočtu k 30.Zmena rozpočtu obce na rok 2021
 12. Upustenia od vymáhania pohľadávok
 13. Dotácie z rozpočtu obce
 14. Správy z komisií OZ
 15. Vyradenie majetku
 16. Rôzne
 17. Interpelácie
 18. Záver

 

Sučany, 23.6.2021

 

 

   

Martin Rybár v.r., starosta obce

O 16.40 hod. je vyčlenený priestor pre verejnosť v zmysle Rokovacieho poriadku OcZ Sučany


Vytvorené: 23. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2021 17:12
Autor: Správca Webu