Obsah

Pozvánka na verejné prerokovanie: „EBA, s. r. o., Sučany – dobudovanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“, ktoré sa uskutoční  5.12.2023  o 15,00 hod.  v RKD

Typ: ostatné
oznam V súlade s ustanoveniami § 34  zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie  Vás obec Sučany  v spolupráci s navrhovateľom – EBA, s. r. o., pozýva  na Verejné prerokovanie: „EBA, s. r. o., Sučany – dobudovanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ 

Verejné prerokovanie: „EBA, s. r. o., Sučany – dobudovanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ sa uskutoční  dňa  5. decembra  2023  o 15,00 hod.  v budove Robotníckeho domu  v hornej zasadačke, ul. Námestie SNP 141/26 Sučany.

Na verejné prerokovanie plánovanej činnosti sa pozýva laická i odborná verejnosť, dotknuté orgány, príslušný orgán, rezortný orgán ako i iné subjekty, ktorých sa posudzovaná aktivita  dotýka alebo sa zaujímajú o životné prostredie.

Príslušným orgánom v tejto veci je:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Miestom realizácie je: Priemyselná zóna Sučany – Prevádzka EBA Sučany

Predmetom činnosti je: Vybudovanie solidifikačnej linky na fyzikálnochemickú úpravu najmä nebezpečných odpadov. Kapacita tejto linky je projektovaná na 20 000 t odpadov/rok, 100 t/deň.

Navrhovateľom je: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je:

- vybudovanie solidifikačnej linky, v ktorej sa zabezpečí fyzikálno-chemická úprava najmä nebezpečných odpadov v existujúcej prevádzke EBA Sučany.

- existujúce zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB, ktoré nebolo posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní plyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane rozšírenia činnosti/spôsobu nakladania s odpadmi pre niektoré druhy odpadov a rozšírenia zoznamu odpadov, s ktorými je v zariadení dovolené nakladať ako s konečnými produktmi procesu biodegradácie technológiou ROPSTOP SB,

- rozšírenie zoznamu odpadov o podsitnú frakciu upraveného zmesového komunálneho odpadu pod katalógovým číslom 19 12 12 a jeho biostabilizácia v zariadení na zhodnocovanie ostatných odpadov kompostovaním.

Pri solidifikácií ide o premenu sypkého alebo kvapalného odpadu na pevný materiál, pričom sa vytvárajú fyzikálne bariéry spomaľujúce alebo znemožňujúce transport toxických látok do prostredia. Vstupnou surovinou navrhovanej solidifikačnej linky sú odpady, ktoré je vzhľadom na svoje vlastnosti a obsah znečisťujúcich látok potrebné pred uložením na skládku previesť na stabilnejšiu formu.

Solidifikácia splní svoj účel vtedy, keď vznikne stabilný, vo vode prakticky nerozpustný produkt, ktorý je už následne možné zneškodňovať na skládke odpadu.

Solidifikačná linka pozostáva zo strojovne osadenej miešačkou MAO 3000/2000, obslužných plošín a schodiska. V ráme strojovne sú osadené váhy cementu a vody.

V zariadení sa môže nakladať s nebezpečnými odpadmi ako:

- hlušina, kaly, piliny, hobliny, odrezky, farbivá a pigmenty, rozliate ropné látky, kyseliny sírová a kyselina siričitá, hydroxidy, tuhé soli a roztoky a iné.

Odpady sa do navrhovaného zariadenia budú dovážať v kontajneroch a cisternách. Plánované je ich kontinuálne spracovanie. Jednotlivé odpady, ktoré majú byť zneškodnené solidifikáciou, sa najskôr mechanicky premiešajú vo vhodnom kontajneri za vzniku pastovitej hmoty a následne sa pomocou čelného nakladača naložia do miešačky. Kontajner aj samotná manipulácia s odpadmi bude vykonávaná na výrobno-manipulačnej ploche, ktorá je havarijne zabezpečená.

Dokumentácia je prístupná na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eba-s-r-o-sucany-dobudovanie-zariadenia-na-nakladanie-s-nebezpecnymi-o

alebo na stavebnom referáte v Sučanoch cez stránkové hodiny.

 

 


Vytvorené: 24. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2023 11:14
Autor: Správca Webu